V pátek 19.11.2021 uzavřelo ŘSD ČR dodatek smlouvy o dílo se zhotovitelem společností M- Silnice týkající se akcelerace doby výstavby obchvatu Olbramovic na silnici I/3. Stavba by tak měla být uvedena do provozu o téměř 6 měsíců dříve proti původnímu termínu v polovině března 2023. Nyní se již počítá s termínem 30.9. 2022.

V listopadu byla na několika úsecích dokončena úprava zemního tělesa komunikace do úrovně zemní pláně a v závislosti na klimatických podmínkách probíhá pokládka konstrukčních vrstev. V celkové délce přibližně  1,2 kilometrů (více než 1/3 délky hlavní trasy) přišla na řadu nestmelená konstrukční vrstva ze štěrkodrti a následují také podkladní stmelená vrstva,  podkladní vrstva asfaltového betonu a jako poslední se pokládá ložná vrstva. V ostatních částech hlavní trasy se pracuje na trativodním potrubí.
Po dláždění před a uvnitř mostních objektů probíhá přesýpání rámových mostů SO 203.3.2 v hlavní trase a SO 203.3.1 v trase větve mimoúrovňové křižovatky, které převádějí odtok z blízkého rybníka. Současně došlo ke zrušení provizorního obtoku. Pokračují práce na přeložce místní komunikace III/00336 na Semtín, kde probíhá zlepšení aktivní zóny z nakupovaného materiálu v budoucím náspu směre k mimoúrovňové křižovatce. Zde se pracuje rovněž na mostě mimoúrovňové křižovatky (SO 201), který bude převádět tuto místní komunikaci přes hlavní trasu obchvatu. Dokončuje se jeho založení zabetonování základu SO 201 a následně dojde na armování a betonování pilířů. První práce byly také zahájeny na mostě přes Konopišťský potok, který bude převádět přeložku sil. III/00336 přes tuto vodoteč. Došlo k sanaci podloží, probíhá zatrubnění potoka pro zajištění ploch pro vrtání pilot. Práce probíhají rovněž na 3 polních cestách, kde bude jejich těleso realizováno do úrovně zemní pláně a následně dojde k pokládce netmelených vrstev ze štěrkodrtě.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email