Vybrali jsme zhotovitele akce “I/18 Bohutín-Havírna, oprava povrchu komunikace, odvodnění a opěrných zdí”. Ze 3 účastníků podala nejvýhodnější nabídku společnost PORR a.s. s cenou 39 479 640,- Kč bez DPH a s dobou uvedení do provozu za 240 kalendářních dnů. Stavbu bychom rádi zahájili začátkem 2. čtvrtletí 2022, jakmile to umožní klimatické podmínky.

Oprava se bude týkat 1663 metrů komunikace I/18 v provozním staničení mezi kilometry 7,865 a 9,528. Základem je rekonstrukce povrchu vozovky výměnou konstrukčních vrstev na základě provedené diagnostiky. Ta ukázala, že v části dotčeného úseku již vozovka vykazovala vyčerpanou zbytkovou dobu životnosti pro současné zatížení 490 TNV/24 hodin a další část je na hraně životnosti (vyjeté koleje, podélné a příčné trhliny, asfaltové vrstvy vykazují degradaci, vysprávky). Mimo konstrukčních vrstev vozovky se bude pracovat na odvodnění komunikace včetně pročištění a rekonstrukce propustků, pročištění stávajících a zřízení nových uličních vpustí za účelem zajištění plné funkčnosti systému odvodnění. Součástí stavby je rovněž nová opěrná zeď komunikace v délce necelých 100 metrů.

Vzhledem k rozsahu a charakteru provozu na silnici I/18, bude vlastní realizace rozdělena do několika etap a bude probíhat za provozu a částečné uzavírky této silnice I. třídy. Součástí omezení bude i mostní provizorium v místě výstavby nového rámového propustku ev. č. 18-017P.

 

Print Friendly, PDF & Email