V budoucí trase dálnice D6 na přeložce silnice I/6 u Hořesedel probíhal od 1.8.2020 do 30.10.2020 zjišťovací archeologický výzkum, jehož cíle bylo zjištění pozitivních archeologických situací nacházejících se v oblastech, které budou zasaženy stavební činností a stanovení dalšího postupu prací před zahájením vlastní realizace plánovaného úseku D6 v délce 9,2 kilometrů.

V rámci provedených archeologických zjišťovacích sond byly odhaleny tři lokality, které budou předmětem záchranného archeologického výzkumu. Jedná se o lokality pracovně nazvané: Nová Ves, Rozkoš a Novodvorský potok. Četnost nálezů v rámci zjišťovacího archeologického výzkumu byla dle předpokladů intenzivní v rovinatých oblastech u Novodvorského potoka a jeho přítoků. Naopak severovýchodně, severně a západně od obce Hořesedly nebyly v rámci trasy (až na výjimku jedné pece) v lokalitě Nová ves nalezeny další archeologické objekty. Podobný solitérní nález v podobě dvou kůlových jam neznámého stáří byl zjištěn v lokalitě Rozkož v bezprostředním okolí silnice vedoucí na obec Kněževes.
Z archeologického hlediska lze nejvíce očekávat od lokality Novodvorský potok, kde bylo zjištěno velké množství archeologických objektů sídlištního charakteru (kůlové jámy, zásobnice, hliníky, části chat, žlábky apod.) z pravěku (doba bronzová) a několik novověkých situací v podobě meliorací.

Ve výše uvedených  pozitivních archeologických lokalitách bude nutné provést plošný záchranný archeologický výzkum, který proběhne v předstihu před zahájením samotné stavby. V rámci tohoto výzkumu bude těžkou mechanizací provedena skrývka ornice na úroveň podloží a po začištění plochy bude následovat exkavace identifikovaných objektů. Zhotovitel záchranného archeologického výzkumu již vzešel z veřejného výběrového řízení, v rámci kterého se soutěžil i výzkum v budoucí trase D6 u Hořoviček. Práce tak na obou místech provede Česká společnost archeologická, o. p. s., která v letošním roce prováděla obdobný výzkum trase D6 Krupá, přeložka. Se zahájením prací archeologů počítáme na jaře 2022.

Pokud jde o samotnou stavbu jsme aktuálně v závěrečné fázi přípravy veřejného výběrového řízení na zhotovitele svatby “D6 Hořesedly přeložka”. Samotné výběrové řízení na tuto akci bychom rádi vypsali ještě do konce tohoto roku. S termín zahájení výstavby počítáme v průběhu roku 2022 v závislosti na časovém postupu fáze předrealizační přípravy.

 

Print Friendly, PDF & Email