Zkapacitnění průsečné křižovatky sil. I/16 s účelovou komunikací na severním rameni křižovatky a silnicí č. III/0164 na jihu je jednou ze dvou stavebních akcí, které bychom rádi v průběhu příští stavební sezóny realizovali na silnici I/16 na Mladoboleslavsku. Společně s výstavbou okružní křižovatky u Plaz předcházejí stavbě I/16 Mladá Boleslav-Martinovice s plánovaným termínem zahájení v roce 2025. Účelem obou staveb na sil. I/16 je zajistit maximální dopravní průchodnost a bezpečnost této dopravně vytížené části silnice I. třídy, kde průměrná denní intenzita provozu převyšuje 22 000 vozidel, do zprovoznění plánovaného obchvatu mezi silnicí I/16 a dálnicí D10 u Kosmonos.

Celková délka řešeného úseku bude přibližně 360 metrů. Úsek začíná cca. 157 metrů západně od křižovatky u obce Řepov. Pro zkapacitnění křižovatky je zde navrženo prodloužení stávajícího připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav, který je vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení. Součástí prací v této části stavby bude také obnova stávající autobusové zastávky, oprava stávajícího chodníku, provedena bude obnova obrubníku i výměna zádržného systému. Dále je v tomto úseku navržena obnova stávajících uličních vpustí a pročištění jejich přípojek, pročištění odvodňovacích žlabů a obnova jejich poškozených dílů. V neposlední řadě dojde i k pročištění stávajících propustků a opravě jejich čel podle aktuálního technického stavu.

Ve směru na Jičín, tedy východním směrem od křižovatky, je navrženo prodloužení stávajícího připojovacího pruhu v tomto směru, což povede k rozšíření stávající vozovky a úpravě přilehlého příkopu. To sebou současně nese i nutnost přeložky inženýrských sítí. Komunikace je v tomto úseku lemována ocelovými svodidly, které začínají v přilehlých komunikacích ve směru na Řepov po jižní straně, a ve směru na průmyslovou zónu Plazy po severní straně. Tyto svodidla budou obnovena a prodloužena, dojde k pročištění a prohloubení příkopů do potřebné hloubky s předepsaným sklonem svahů. V komunikaci budou obnoveny indukční smyčky světelného signalizačního zařízení. Po realizací stavby bude křižovatka zkušebně řízena semafory a následně bude signální plán upraven v souladu s aktuální dopravní situací. Provedena bude muset být samozřejmě i úprava vodorovného a svislého dopravního značení reflektující aktuální stav po úpravě křižovatky.

Se zahájením úpravy tečné křižovatky u Řepova počítáme po zahájení výstavby okružní křižovatky u Plaz, abychom si ověřili skutečnou dopravní situaci na sil. I/16 po zahájení této stavby. Tady jsme již v rámci přípravy stavby v závěrečné fázi veřejného výběrového řízení na zhotovitele. Momentálně probíhá posouzení 4 nabídek, které jsme obdrželi, s ohledem na kritéria stanovená zadávací dokumentací a samotnou stavbu bychom rádi zahájili v měsíci březen/duben 2022, jakmile to umožní klimatické podmínky. U “akce I/16 Řepov, zkapacitnění průsečné křižovatky” dokončujeme přípravu výběrového řízení na zhotovitele. Stavba má vydané pravomocné rozhodnutí a zahájení výstavby plánujeme v průběhu 2. čtvrtletí příštího roku v závislosti na průběhu výběrového řízení.

 

Print Friendly, PDF & Email