V budoucí trase dálnice D6 obchvatu Hořoviček probíhal od 1.8.2020 do 30.10.2020 zjišťovací archeologický výzkum, jehož cíle bylo zjištění pozitivních archeologických situací nacházejících se v oblastech, které budou zasaženy stavební činností a stanovení dalšího postupu prací před zahájením vlastní realizace plánovaného úseku D6 v délce 5,4 kilometrů v katastru obcí Hořovičky, Kolešov, Hokov, Bukov a Vrbice.

V rámci provedených archeologických zjišťovacích sond bylo odhaleno pět lokalit, které byly vzneseny do celkového plánu a budou předmětem záchranného archeologického. Jedná se o lokality Hořovičky, Bukov, Kolešov I, Kolešov II, Kolešov III. Obecně lze doplnit, že četnost nálezů v rámci tohoto typu výzkumu byla nebývale vysoká a lze zde očekávat podstatně větší množství nálezů než v téměř jednou tak dlouhé trase přeložky silnice I/6 u Hořesedel.

Lokalitu Hořovičky tvoří v podstatě celá trasa obcházející severně stejnojmennou obec. Nachází v příhodné poloze v těsné blízkosti Očichoveckého potoka, kde niva toku a rovinaté prostředí přímo vybízí k výskytu pravěkých archeologických kultur. Zjištěny zde byly keramické střepy a štípaná industrie z období doby bronzové a v podobě drobných nálezů byl zachycen i starší pravěk spadající do období neolitu. Při dalším výzkumu můžeme očekávat nález sídlištních aktivit a ve směru dále od potoka i aktivity pohřební doprovázené velkým množstvím archeologických nálezů. V lokalitě Bukov, poblíž křižovatky silnice I/6 a odbočky na obec Bukov, byla nalezena necelá desítka objektů s několika malými pravěkými zlomky neumožňující jejich přesnou dataci. Na základě poznatků se tyto nálezy zřejmě nacházejí na okraji pravěkého sídliště. V Kolešovských lokalitách bylo zachyceno větší množství archeologických nálezů, nejvíce 39 v lokalitě Kolešov III. Jedná se o kůlové jámy, obilné zásobnice nebo soubor keramického materiálu od doby bronzové, přes období doby římské až po středověk.

Ve výše uvedených pozitivních archeologických lokalitách s celkovou zkoumanou plochou 228180 m2 bude nutné provést plošný záchranný archeologický výzkum, který proběhne v předstihu před zahájením samotné stavby. V rámci tohoto výzkumu bude těžkou mechanizací provedena skrývka ornice na úroveň podloží a po začištění plochy bude následovat exkavace identifikovaných objektů. Zhotovitel záchranného archeologického výzkumu již vzešel z veřejného výběrového řízení v rámci, kterého se soutěžil i výzkum v budoucí trase D6 u Hořesedel. Práce tak na obou místech provede Česká společnost archeologická, o. p. s., která v letošním roce prováděla obdobný výzkum trase D6 Krupá, přeložka. Se zahájením prací archeologů počítáme na jaře 2022.

Pokud jde o samotnou stavbu, tak dne 8.12. 2021 jsme zahájili výběrové řízení na zhotovitele stavby “D6 Hořovičky obchvat”. Předpokládaná hodnota zakázky je 1965,4 mil. Kč bez DPH. Ještě probíhá majetkoprávní příprava a připravuje se žádost o vydání stavebního povolení. Zahájení stavby je v plánu  ve 2. polovině roku 2022.

Print Friendly, PDF & Email