Na obchvatu Olbramovic probíhají práce i v průběhu měsíce prosince, kdy je třeba již postupovat s ohledem na aktuální klimatické podmínky. Po listopadové pokládce stmelené konstrukční vrstvě (SC- směs z kameniva stmelené cementem) v km 0,02–0,56, v km 1,9–2,04 a provedení infiltračního postřiku vápenným mlékem, se pokládal asfaltový beton podkladní konstrukční vrstvy v tloušťce 80 cm.

Pracovalo se na přeložce silnice III/00335 na Semtínek dokončením drenáže, vsakovacího příkopu a osazením propustku v místě vjezdu k ČOV. V tomto úseku bude přes zimní období ponecháno hrubé těleso do úrovně parapláně. Pracovalo se také na další přeložce silnice III. třídy tentokrát č.00336 ve směru na Semtín a Mokřany. V této části se dokončoval násyp tělesa do úrovně parapláně, osvahování do požadovaného sklonu a zajištění odvodnění. Po předchozím armování byla vybetonovaná rámová příčle mostu v hlavní trase u výpusti Zákostelského rybníka a nadále probíhaly práce na výstavbě dešťové kanalizace v km 2,2-2,9 tedy přibližně mezi MÚK Olbramovice a budoucím podchodem pro pěší mezi Olbramovicemi-Městečkem a Olbramovicemi. Za místní komunikací z Olbramovic na Městečko jsme dobetonovali stropní konstrukci rámového propustku a v tomto týdnu proběhlo i odstranění bednění. 

A v závěru roku doplníme rovněž několik technických informací. Hlavní trasa obchvatu v délce 3420 metrů je vedena ve dvou zářezech. První z nich je v km 0,1-0,8, jeho délka činí 700 metrů a jeho největší zahloubení je 4,5 metrů. Druhý zářez je v km 1,3-1,7 s délkou 500 metrů a maximálním zahloubením 6 metrů. 400 metrů hlavní trasy v km 0,8-1,2 je pak vedeno po násypu, který v nejvyšším místě dosahuje 8 metrů. Další 2 násypy se budují mimo hlavní trasu. 250 metrů a až 9 metrů vysoký násyp vzniká v rámci přeložky silnice III/00335, která ji napojí na budovanou mimoúrovňovou křižovatku a silnici III/00336. A obdobné je to i s přeložkou posledně jmenované komunikace III. třídy. Ta bude v délce 200 metrů a výšce až 9 metrů vedena v násypu a budoucí trasu obchvatu bude překlenovat nadjezdem mimoúrovňové křižovatky. Celková délka zářezů v rámci stavby tedy činí 1200 metrů a délka násypů  je 850 metrů.  (pozn. staničení trasy je ve směru od Benešova)

V týdnu před Vánocemi od 20.12. 2021 budou stavební práce přerušeny, přičemž s obnovou výstavby počítáme opět v týdnu od 10.1.2022, kdy se začne pracovat na zakládání mostu přes Konopišťský potok v rámci budované mimoúrovňové křižovatky, respektive přeložky silnice III/00336

 

 

Print Friendly, PDF & Email