Vybrali jsme zhotovitele celkové opravy 15 metrů dlouhého mostu na silnici I/18 u obce Obory na Příbramsku. Most ev. č. 18-018 přes potok Strupina opraví společnost Stramosty s.r.o. za 9,25 mil. Kč bez DPH s dobou uvedení stavby do provozu za 140 kalendářních dnů. Důvodem celkové opravy je zejména velmi špatný stav spodní stavby, který je hodnocen stavebně technickým stavem VI- velmi špatný.

V podstatě stavba spočívá v nahrazení nevyhovující nosné konstrukce nosnou konstrukcí novou. Spolu s tím budou nahrazeny i úložné prahy, římsy, svodidla. Po polovinách bude tedy provedena demolice nosné konstrukce a oprava spodní stavby, přičemž bude využita základová konstrukce mostu stávajícího. Na zachovaných částech dříků opěr bude třeba vybetonovat nové úložné prahy. Nová nosná konstrukce mostu bude monolitická ze železobetonu a šířce 9,5 metrů a na opěrách vetknutá do úložných prahů bez nutnosti použití mostních závěr. Na nosné konstrukci budou rovněž vybetonované nové monolitické železobetonové římsy šířky 0,8 metru a mostní svršek bude osazen novým mostním příslušenstvím včetně nového asfaltového souvrství.  V rámci oprav pod a v okolí mostu vznikne nové revizní schodiště, podél křídel mostu bude provedeno odláždění lomovým kamenem do betonu a dlážděny budou i plochy před a za římsami. Nově bude vydlážděno lomovým kamenem i koryto potoka Strupina. 

Jak již bylo shora uvedeno, budou práce probíhat po polovinách při zachování jednoho jízdního pruhu. Provoz přes most tak bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Nicméně při demolici mostu a položení obrusné vrstvy se počítá i s úplnou uzavírkou po dobu 3 víkendů a převedením provozu na značené objízdné trasy. Zahájení prací plánujeme v průběhu měsíce dubna tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email