V polovině ledna tohoto roku zahájilo Ministerstvo dopravy stavební řízení ve věci úpravy MÚK Kněževes na exitu 3 dálnice D7. Základem stavební akce je zkapacitnění předmětné mimoúrovňové křižovatky vyvolané zejména absencí odbočovacích a připojovacích pruhů na dálnici D7. Úpravy je třeba provést z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu v inkriminovaném úseku dálnice, a to i s ohledem na skutečnost, že MÚK Kněževes bude součástí objízdné trasy při výstavbě nové MÚK Aviatická u letiště Ruzyně.

Úpravou (rozšířením) o přídatné pruhy je dotčena část dálnice v délce 295 metrů v případě připojovacího pruhu a 260 metrů v případě odbočovacího pruhu. Vozovka bude v místě přídatných pruhů rozšířena na 11,5 metrů, aby bylo umožněno vedení dopravy v režimu 2+2 na jednom jízdním pásu. Doplnění přídatných pruhů je zkoordinováno s budoucím rozšířením D7 na kategorii D33,5/130. V tomto ohledu bude třeba provést i rozšíření volné šířky na mostě ev.č. 7-004 na 15,5 metrů, který překlenuje silnici II/240. Součástí úprav je rovněž i provizorní prodloužení stávajících přejezdů v SDP před i za mostem a výstavba nového provizorního přejezdu za koncem úpravy ve směru Slaný a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

S ohledem na postup v přípravě předpokládáme, že k zahájení prací dojde v průběhu roku 2023 a budou probíhat ve 2 stavebních sezónách. Výstavba je plánována do několika fází tak, aby byl po celou dobu výstavby zachován na dálnici provoz 2 jízdními pruhy v obou směrech. Odhad stavebních nákladů se pohybuje kolem 140 mil. Kč bez DPH.

Další mimoúrovňovou křižovatkou na dálnici D7, kde probíhá příprava ke zkapacitnění úpravou připojovacích a odbočovacích pruhů, je MÚK Středokluky na 5 kilometru. V rámci přípravy této akce se momentálně projednává dokumentaci pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy a předpokládáme, že bychom žádost o vydání územního rozhodnutí mohli podat na přelomu roku 2022/2023. 

Print Friendly, PDF & Email