Na dálnici D10 bychom rádi v průběhu roku 2022 zahájili několik stavebních akcí, z nichž část dokončíme v průběhu této stavební sezóny a u některých počítáme s pokračováním i v příštím roce. Svého zhotovitele má již stavba “D10 Benátky nad Jizerou -Kbel PHS, oprava vozovky a odvodnění”* a rovněž navazující akce v levém pásu dálnice “D10 Benátky nad Jizerou-Tuřice, oprava povrchu vozovky”*.  Zahájit obě akce plánujeme ve 2. čtvrtletí tohoto roku, přičemž aktuálně probíhají jednání stran upřesnění termínů, koordinace obou akcí a realizace dopravně inženýrského opatření na dálnici. V průběhu oprav předpokládáme zachování provozu 2 provizorními jízdními pruhy na Turnov i na Prahu v uspořádání 2+2 a 2+1/1.

V rámci prvně jmenované stavby u Kbel  bude provedena zejména rekonstrukce stávajících nevyhovujících protihlukových stěn podél dálnice a doplnění (prodloužení) nových PHS v rozsahu požadovaného závěry hlukové studie, provedena bude rekonstrukce mostů ev. č. 10-022c.1 a 10-022c.2 (estakáda v Kbelu). Rekonstrukci vyžadují také opěrné stěny v dotčeném úseku stavby a položeno bude i nové vozovkové souvrství v délce 850 metrů.
V rámci druhé zmiňované akce se jedná o rekonstrukci asfaltobetonového povrchu dálnice D10 v km 28,85-21,5 ve směru z Mladé Boleslavi na Prahu, včetně opravy mostních závěrů u čtyř mostů levého jízdního pásu. Bude provedeno prodloužení a rozšíření připojovacího a odbočovacího pruhu, které obsluhují levý jízdní pás MÚK Benátky n./J., (Exit 27) způsobem odpovídajícím platné normě. Pracovat se bude rovněž na nezpevněné krajnici, dojde k pročištění stávajících příkopů a výměně poškozených žlabovek a samozřejmě k obnovení vodorovného dopravního značení.

Momentálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele zakázky “D10 Výstavba telematických systémů”* s aktuálním termínem podání nabídek v 1. polovině března 2022.  Tato zakázka v předpokládané hodnotě téměř 1 mld. Kč bez DPH se týká umístění telematických, bezpečnostních a informačních zařízení, včetně pokládky komunikační optické trasy a páteřní napájecí soustavy pro celý úsek dálnice D10 v délce 74 km. V současné době silniční telematika (SOS hlásky, meteorologické stanice, informační portály, kamery) na dálnici D10 zcela absentuje. Na telematické systémy bude napojeno SSÚD Poříčany a budoucí SSÚD Brodce, jehož výstavba je rovněž v přípravě. Zahájení prací plánujeme je ještě v tomto roce (pravděpodobně 2. čtvrtletí v závislosti na průběhu VVŘ). Průběh je plánován na 2 stavební sezóny a pokračovat se tedy bude i v následujícím roce.

Připravujeme také stavební úpravu mimoúrovňové křižovatky MÚK Bezděčín, exit 39 v rámci akce “D10 přímá větev MÚK Bezděčín”*. Jedná se výstavbu nové direktivní, jednosměrné větve křižovatky ve směru z pravého jízdního pásu dálnice ke stávající silnici I/16 směr Mělník, I/38 směr Nymburk, včetně odbočovacího pruhu na dálnici D10. Celková délka větve bude 377 metrů a délka odbočovacího pruhu 194 metrů, který bude začínat v km cca 39,67 dálnice vyřazovacím úsekem dlouhým 90 metrů s následujícím zpomalovacím úsekem dlouhým 104 metrů. Díky vybudování přímé větve křižovatky dojde k úspoře složitých závleků v prostoru stávající křižovatky a tím i ke zvýšení bezpečnosti provozu v jejím prostoru. V průběhu několika týdnů očekáváme vydání stavebního povolení s následným vyhlášením tendru na zhotovitele. Termín zahájení je samozřejmě závislý na postupu předrealizační fáze přípravy, ale pokud to bude možné, rádi bychom stavbu zahájili  ještě v tomto roce.

V přípravě ve fázi zpracování zadávací dokumentace stavby jsou další 2 stavební akce týkající se levého jízdního pásu ve směru na Prahu. Povrch a odvodnění komunikace včetně několika mostů plánujeme opravit úsecích Bezděčín-Písková Lhota v délce 3200 metrů a Stará Boleslav-Svémyslice v délce 6200 metrů. U těchto 2 připravovaných oprav bychom rádi minimálně tento rok vysoutěžili  zhotovitele. Pokud to však postup předrealizační přípravy umožní, nelze vyloučit ani zahájení prací ještě v průběhu 2. poloviny roku 2022.

S opravami na dálnici D10 je dopravně provázána oprava na dálnici D0 (Pražský okruh), kde celou letošní stavební sezónu budeme pokračovat v kompletní rekonstrukci mostu přes Chlumeckou ulici, respektive východní části mostu značené jako D0-001..2.* Zde řidiči musí počítat s dopravními omezeními již od poloviny března, kdy předpokládáme zahájení přípravných prací. Demolice severní části východního mostu plánujeme o víkendu 25.3-27.3. 2022. To se již v inkriminovaném místě Pražského okruhu bude jezdit pouze po opravené západní části mostu v režimu 2+2 provizorní jízdní pruhy.

* O podrobnostech připravovaných akcí budeme informovat průběžně před jejich zahájením

Print Friendly, PDF & Email