Jednou z prvních oprav, které letos na dálnicích zahájíme, bude oprava odvodnění při vnějším okraji dálnice D6 ve směru na Prahu. S ohledem na zjištěný neuspokojivý stav odvodňovacího rigolu tvořeného betonovou dlažbou s přiloženou betonovou obrubou a uličních vpustí, do kterého je zaústěný, je potřebné provést jeho opravu v km 18,198 – 17,488 (cca. na úrovni obce Družec). V důsledku toho dochází při zhoršených klimatických podmínkách k úniku srážkových vod z dálnice mimo komunikaci a erozi svahů. Je proto nutné stávající rigol odstranit, provést sanaci podloží a celkovou opravu uličních vpustí. Nový rigol již bude monolitický betonový v provedení Carb King.

Carb King je v širším pojetí technologie kontinuální pokládky, jejíž výhodou je minimalizace potřebného času na zhotovení a následně také delší životnost a nižší provozní náklady na údržbu proti prefabrikovaným konstrukcím. Pokládka je prováděna finišery (viz. obrázek) pomocí forem s kluznými bočnicemi.  Následně jsou v konstrukci vytvořeny příčné spáry, v případě žlabu bezprostředně přiléhajícího k asfaltovému krytu vozovky dochází také k prořezu podélné spáry a jejímu vyplnění asfaltovou zálivkou.

Práce za provozu s dopravním omezením v levém jízdním pásu dálnice ve směru na Prahu provede spol. Skanska. V inkriminovaném úseku bude uzavřen pravý jízdní pruh a řidič zde tak projedou pouze jedním jízdním pruhem vlevo. Zahájení výstavby dopravně inženýrského opatření je plánované na dopolední hodiny 21.3. 2022. Předpokládaná doba omezení je nejdéle do 14.4. 2022 odpoledních hodin.

 

Print Friendly, PDF & Email