Odbor územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Středočeského kraje zahájil začátkem února územní řízení ve věci umístění stavby “I/16 Bezno, obchvat”. Obchvat obec Bezno (okr. Mladá Boleslav) se řadí mezi soubor staveb, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici I/16 mezi Mělníkem a dálnicí D10. Průjezd obcí v současnosti představuje dopravní závadu, kterou stavba plánované přeložky odstraní a vyvede provoz mimo zastavěné území. Účelem stavby je tak především odvést tranzitní dopravu, která je v současnosti vedena přes obec, mimo stávající zástavbu a výrazně zklidnit její centrální část, kudy podle posledního sčítání dopravy projede cca 6000 vozidel za den.

Navržená hlavní trasa přeložky silnice I/16 bude vedena jihozápadně od obce nezastavěným, převážně zemědělsky využívaným územím. Celková délka navržené trasy je 2,2 kilometrů. V úseku mezi stykovými křižovatkami, napojujícími obec Bezno na přeložku silnice, je ve směru staničení (směr M. Boleslav) navržen pruh pro předjíždění o efektivní délce 1,030 km. V km 79,587 přeruší hlavní trasa přeložky I/16 stávající silnici II/272 spojující Bezno a Chotětov. Z toho důvodu je navržena 360 metrů dlouhá přeložka silnice II. třídy, která budoucí trasu obchvatu překlene po 22 metrů dlouhém mostě. Součástí nadjezdu bude i stezka pro chodce a cyklisty vedená souběžně s vozovkou.

Aktuálně předpokládané náklady na výstavbu přesahují 336 mil. Kč bez DPH a s ohledem na celý další časový postup přípravy by se mohlo začít stavět v průběhu roku 2026.

 

Print Friendly, PDF & Email