Stavba středočeské části dálnice D3 je z hlediska správních procesů aktuálně stále ve fázi územního řízení, nicméně z hlediska technického již probíhá příprava podkladů pro následné zpracování dokumentace pro stavební povolení. Základními podklady pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále DSP) jsou výstupy z realizace, v tomto případě velmi rozsáhlého, podrobného geotechnického průzkumu (dále GTP). Ten byl v celé trase D3 Středočeská, která zahrnuje 5 stavebních úseků v délce necelých 59 kilometrů, zahájen v listopadu loňského roku. Jeho samotnému zahájení předcházela rozsáhlá příprava v podobě zajištění potřebných ohlášení a získání souhlasů majitelů pozemků se vstupem na pozemky, přičemž v celé trase je jich několik stovek.

Podrobný GTP navazuje na předchozí etapu průzkumných prací – tj. na předběžný GTP. Jeho cílem je shromáždit co nejúplnější údaje o inženýrsko – geologických a hydrogeologických poměrech zkoumaného území, geomechanických vlastnostech dotčených zemin a hornin tvořících podloží budoucích násypů, mostních objektů, tunel apod., provést jejich interpretaci a připravit tak podklad pro vypracování dokumentace ve stupni DPS, jak je již výše uvedeno. Jednou z významných úloh podrobného GTP je například posouzení vlivu stavby na okolí, zejména z pohledu ovlivnění stávajícího režimu podzemních vod. Podél celé chystané stavby je sledován vývoj její hladiny jak v domovních studnách, tak ve speciálně vystrojených pozorovacích vrtech, které budou sloužit ke sledování stavu podzemní vody po celou dobu stavby i po jejím dokončení. 

Geologický průzkum je veden především pomocí geologických vrtů a navazujících zkoušek ve vrtech a na vzorcích zemin a hornin z vrtů odebraných. V celé délce budoucí středočeské části dálnice D3 jich bude třeba v souladu s vypracovaným projektem provést několik stovek, a to s hloubkou od 3 do 100 metrů. Pro spojitý popis změn vlastností prostředí v trase je pak používáno měření geofyzikálními metodami. Jelikož se jedná o náročnou stavbu v náročných geologických podmínkách, odpovídá této skutečnosti i hustota vrtů a zkoušek. Pro četnost průzkumných prací jsou směrodatné Technické podmínky pro realizaci geologického průzkumu pro pozemní komunikace vydané Ministerstvem dopravy ČR. Na jeden kilometr trasy v inkriminované středočeské části D3 vychází v průměru 40 až 50 vrtaných sond hloubky od 3 do 30 m. Hlubší sondy jsou realizovány v místech pilířů budoucích mostních objektů a ještě hlouběji jsou pak prováděny pro tunelové stavby.

Budeme-li konkrétnější, tak například vrtný geologický průzkum mezi Jesenicí u Prahy a Benešovem bude probíhat cca 15 měsíců se současným nasazením až 15 vrtných souprav podél trasy. Vrtné práce je nutno organizovat způsobem, aby jejich dopad na zemědělské hospodaření byl co možná nejmenší. Proto jsou geologické práce projednávány s vlastníky dotčených pozemků a na zemědělsky využívaných plochách jsou koordinovány s hospodáři za účelem minimalizace škod na plodinách a probíhají zejména mimo hlavní vegetační období. Při zajišťování vstupů na pozemek přitom může ŘSD ČR aplikovat zákon č. 416/2009 Sb., O urychlení výstavby vyjmenovaných liniových staveb, který napomáhá komplexnosti průzkumu a dodržení časového harmonogramu průzkumných prací.

Po technické stránce se průzkumné geologické práce realizují jádrovými vrty. Vrtná osádka ukládá celé vrtné jádro do tzv. jádrovnic. V zeminách se vrtá korunkou v průměrech od 15 do 22 cm. Pokud je vrtem zastižena skalní hornina, zvolí se technologie vrtání pomocí diamantového nářadí. V takovém případě je nutné vrtnou diamantovou korunku chladit vodou. Korunka má obvykle řezný průměr 76 mm. Získané vrtné jádro, které je uloženo v bedničkách, je popsáno geologem s ohledem na to, zda je geologické prostředí vhodné pro založení jednotlivých objektů stavby. Z jader jsou dále odebírány vzorky za účelem dalšího laboratorního ověření geotechnických vlastností zemin a hornin. Průzkumné práce na vrtu jsou zakončeny zpětným záhozem vytěženého materiálu do vrtu a úpravou jeho okolí do, pokud ,možno původního stavu.

Podrobný GTP v trase D3 Středočeská bude probíhat do roku 2023. Pokud půjde vše podle předpokladů, budou komplexně zpracované a vyhodnocené výsledky geologického a geotechnického průzkumu trasy známy v průběhu 2. poloviny příštího roku.

 

Print Friendly, PDF & Email