V rámci veřejného výběrového řízení jsme vybrali zhotovitele stavby “Přestavba křižovatky I/16 x III/2768 x III/27515 PLAZY“.  Obdrželi jsme celkem 4 nabídky, z nichž ekonomicky nejvýhodnější předložila společnost SaM silnice a mosty a.s., která se zavázala stavbu realizovat za 25,94 mil. Kč bez DPH (předpokládaná hodnota zakázky dle zadávací dokumentace byla 29,995 mil. Kč bez DPH) s termínem uvedení stavby do provozu za 20 týdnů od jejího zahájení. Zahájení výstavby předpokládáme v 2. polovině března.

Stavebně se jedná se o úpravu stávající neřízené průsečné křižovatky u obce Plazy, okr. Mladá Boleslav, její přestavbou na křižovatku okružní. Ta bude provedena ve tvaru elipsy s délkou hlavní osy 40 metrů a délkou vedlejší osy 30 metrů. Bude řešena jako jednopruhová s šířkou okružního pásu 6 metrů a šířkou pojížděného prstence 1,5 metru. Prstenec okružní křižovatky bude z cementobetonového krytu s příčnými drážkami. Délka úseku silnice I/16 dotčeného stavbou bude v délce 237,33 metů. Samotná délka okružní křižovatky (okružního pásu) bude činit 91,75 metrů. Na všech větvích křižovatky budou umístěny středové dělící ostrůvky. Povrchové odvodnění srážkových vod z okružní křižovatky bude řešeno pomocí stávajících odvodňovacích příkopů a vybudováním nových uličních vpustí, které budou pomocí přípojky a výústního objektu napojeny do odvodňovacího příkopu. Součástí samozřejmě bude i podpovrchové odvodnění komunikace systémem drenáží.

Dojde k obnově autobusových zastávek linkové a městské dopravy nacházejících se v prostoru křižovatky (celkem 4) a jejich umístěny mimo jízdní pruhy. Upraveny budou větvě křižovatky silnice III/2768 (směr Plazy) v délce 73 metrů a silnice III/27515 (směr Kolomuty) v délce 257 metrů. Pro požadované napojení na okružní křižovatku bude nová trasa silnice III/27515 mírně odkloněna od původní polohy. V rámci výstavby bude vybudováno také nové venkovní LED veřejné osvětlení a bude opravena a prodloužena stávající gabionová opěrná zeď podél sil. I/16. Součástí stavby jsou i komunikace pro pěší, které budou sloužit ke zpřístupnění jednotlivých zastávek autobusů. Překonání větví křižovatek bude řešeno pomocí míst pro přecházení přes středové dělící ostrůvky. Kryt chodníků bude z betonové dlažby, betonové budou i nově osazené obrubníky. V rámci stavby bude třeba provést také přeložku vodovodu a sdělovacích kabelů CETIN, nové vodorovné a svislé dopravní značení a také instalovat nová svodidla.

Po stránce dopravně inženýrského opatření je stavba plánovaná na 2 etapy s rozdělením po polovinách na severní a jižní část. Bude probíhat za provozu při částečné uzavírce silnice I/16 se svedením provozu do jednoho jízdního pruhu a kyvadlovým řízením dopravy. Silnice III/27515 a silnice III/2768 budou v rámci jednotlivých etap uzavřeny zcela a doprava bude převedena na značené objízdné trasy. Jednotlivé fáze postupu výstavby budou plánované tak, aby minimalizovali dopad do plynulosti provozu na dopravně vytížené silnici I/16.

Navazující připravovaná stavba “I/16 Řepov, zkapacitnění průsečné křižovatky“, jejímž cílem je úprava sousední křižovatky obsluhují i přilehlou průmyslovou zónu, má schválenou zadávací dokumentaci stavby i pravomocné stavební povolení a bylo by tak možné zahájit výběrové řízení na jejího zhotovitele. Nicméně je třeba zohlednit a zachovat požadovanou dopravní obslužnost lokality. Z tohoto důvodu nejprve vyhodnotíme dopravní situaci na sil. I/16 po zahájení stavby okružní křižovatky u Plaz a teprve poté rozhodneme o dalším postupu a eventuálním zahájení zkapacitnění křižovatky u Řepova až po uvedení do provozu nové okružní křižovatky u Plaz. S cílem koordinovat jednotlivé připravované stavební akce na Mladoboleslavsku v návaznosti na provoz Škoda Auto a.s., proběhne v pondělí jednání 28.2.2022, na které jsou pozvaní mimo zástupců Škoda Auto a ŘSD ČR také zástupci KSÚS Středočeského kraje, města Mladá Boleslav.

Print Friendly, PDF & Email