Sdružení Doprastav a.s. bude v letošním roce realizovat zakázku na opravu zádržného systému na dálnici D0, kterou zhotoví za smluvní cenu 95,67 mil. Kč bez DPH s uvedením stavby do provozu za 159 kalendářních dnů od zahájení opravy, což byla nejkratší nabídnutá doba pro uvedení do provozu. Předmětem zakázky je kompletní výměna zádržného systému na krajnicích dálnice D0 v úseku mezi D1 a D7, vyjma úseku od km 7,1 do km 13,4, (cca. tunelové a mezitunelové části) s důrazem na doplnění nevyhovujícího zádržného systému v místech portálů, mýtných bran, ekoduktů, nadjezdů, hlásek SOS a protihlukových stěn a výměnu nevyhovujících lanových svodidel na přejezdech středového dělícího pásu (SDP). Svodidel SDP se oprava netýká.

Stávající záchytný systém byl uváděn do provozu v různých časových obdobích, za platnosti předpisů v době realizace, a proto jsou na krajnici v současné době použita svodidla s úrovní zadržení N2, H1 i H2. Na přejezdech středových dělících pásů jsou převážně použita svodidla lanová, jednoduchá i zdvojená. 

Z tohoto důvodu je na krajích dálnice navržena kompletní výměna stávajících svodidel za nová ocelová svodidla s úrovní zadržení H2/W4. V místech překážek (portály, mýtné brány, ekodukty, nadjezdy a protihlukové stěny) byla pro návrh svodidel rozhodující vzdálenost překážky od líce svodidla. Při vzdálenosti menší než 1,3 metru budou ocelová svodidla nahrazena svodidly betonovými s úrovní zadržení H2 a výškou 1,2 metru. Na přejezdech SDP, osazených v současnosti jednoduchými lanovými svodidly, budou osazena svodidla lehce rozebíratelná, s úrovní zadržení minimálně H2. Lanová svodidla budou demontována a otvory po sloupcích vyplněny asfaltovou směsí. Nová svodidla na přejezdech SDP budou přednostně napojována přímo na stávající ocelová svodidla, a to jeho stejným typem.

Na výměně svodidel při krajnici se bude pracovat postupně v rámci jednotlivých ucelených úseků, při uzavírce zpevněné krajnice. Při úpravách svodidel na přejezdech SDP budou práce probíhat v rámci krátkodobého pracovního místa. Předpokládaný termín zahájení prací je začátkem dubna 2022 a jako první přijde na řadu úsek mezi dálnicí D1 a Komořanským tunelem.

 

Print Friendly, PDF & Email