Vybrali jsme zhotovitele komplexní opravy dálničního mostu ev.č. 4-020..1 a 4-020..2 v km 28,915 dálnice D4.  Výběrová komise vybírala z celkem 11 nabídek na zhotovitele stavby. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku předložila společnost EDIKT a.s, která bude dílo realizovat za 69,74 mil. Kč bez DPH s dobou pro uvedení stavby do provozu 360 kalendářních dnů. 

Cílem realizace je rekonstrukce stávajícího dálničního mostu z roku 1986, který u obce Stará Huť překlenuje přepad Huťského rybníka. Vzhledem ke stávajícímu stavebně-technickému stavu mostního objektu (spodní stavba: VI. velmi špatný nosná konstrukce: VI – Velmi špatný) bylo rozhodnuto o provedení kompletní přestavby mostu a změně technického řešení. Zásadní závadou je zatékání do mostní konstrukce z důvodu nefunkčního izolačního systému mostovky a další závady jako například nefunkční mostní závěry, koroze ložisek či obnažené výztuže atd. Tyto provedenou diagnostikou zjištěné vady výrazně omezuji životnost mostu.

Po stavební stránce bude provedeno snesení stávající nosné konstrukce a bude zdemolována celá spodní stavba. Na místě mostu stávajícího bude zhotoven most nový monolitický s upraveným rozpětím. Oproti současnému stavu dojde ke změně konstrukce z prefabrikované na konstrukci monolitickou. Ze statických důvodů bude upraven poměr a rozpětí polí mostu. Původní rozpětí bylo 18+18+18 metrů, nově to bude 16+24+16 metrů.

Komplexní oprava mostu bude provedena v průběhu 2 stavebních sezón, přičemž v průběhu každé z nich se bude pracovat na jedné jeho polovině. V rámci 1. etapy, která proběhne v tomto roce, provedeme demolici a výstavbu levé části mostu v jízdním pásu dálnice D4 ve směru na Prahu. Z tohoto důvodu dojde k uzavření levého jízdního pásu v km 29,062 – 28,507 s kompletním převedením provozu do jízdního pásu ve směru na Příbram.

Zahájit stavbu plánujeme začátkem dubna 2022. O bližších podrobnostech ke stavbě a dopravnímu omezení budeme informovat v předstihu před zahájením prací

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email