Využili jsme letošního příznivého zimního počasí a práce na stavbě obchvatu jsme obnovili proti původnímu plánu ihned začátkem roku 2022 a realizovali práce, které bylo možné s ohledem na technologické postupy a klimatické podmínky provést.

Vzhledem k výskytu kamenitého podloží v km 1,24–1,8 jsme dokončili pikování drenážního potrubí v tomto úseku vpravo ve směru staničení a zahájili odvoz výkopku a uložení vytěženého materiálu na deponii. Po dokončení trativodního potrubí v trase přeložky silnice III/00336 na Semtín jsme zahájili tvorbu zemního tělesa do výše parapláně. Pracovalo se také na navazujících mostech. U mostu přes Konopišťský potok se pilotově zakládala jedna z opěr a armoval se její základ. Na pokračujícím mostě mimoúrovňové křižovatky se betonoval dřík 3. pilíře a pracovalo se na obou mostních opěrách. V hlavní trase pokračujeme v pokládce podkladní vrstvy SC 0/22 v km 0,9–1,24 a od km 2,45–2,8 a v km 3,0–3,3. V závislosti na počasí následně provedeme ohumusování svahů.

U vedlejší komunikací tedy přeložek silnic III. tříd č. 00335 a 00336 provedeme pokládku vozovkové vrstvy ze štěrkodrti a nestmelené podkladní vrstvy mechanicky zpevněného kameniva. V plánu na tento měsíc je rovněž betonáž opěry mostu přes Konopišťský potok a příprava na jeho podskružení. Na 3 rámových mostech je v plánu betonáž jejich říms.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email