V sobotu 9.4.2022 zahajujeme opravu mostu ev.č. 18-018 postaveného v roce 1938, který silnici I/18 o obce Obory převádí přes potok Strupinu. Opravu provede společnost Stramosty s.r.o. za 9,25 mil. Kč bez DPH s dobou uvedení stavby do provozu za 140 kalendářních dnů. Od pondělí 11.4. 2022 by tak již doprava přes Strupinu měla být vedena kyvadlově 1 jízdním pruhem a provozem řízeným světelnou signalizací. 

Komplexní oprava v podstatě spočívá v nahrazení nevyhovující nosné konstrukce nosnou konstrukcí novou. Spolu s tím budou nahrazeny i úložné prahy, římsy a svodidla. Po polovinách bude tedy provedena demolice nosné konstrukce a oprava spodní stavby, přičemž bude využita základová konstrukce mostu stávajícího. Na zachovaných částech dříků opěr bude třeba vybetonovat nové úložné prahy. Nová nosná konstrukce mostu bude monolitická ze železobetonu a šířce 9,5 metrů a na opěrách vetknutá do úložných prahů bez nutnosti použití mostních závěr. Na nosné konstrukci budou rovněž vybetonované nové monolitické železobetonové římsy šířky 0,8 metru a mostní svršek bude osazen novým mostním příslušenstvím včetně nového asfaltového souvrství.  V rámci oprav pod a v okolí mostu vznikne nové revizní schodiště, podél křídel mostu bude provedeno odláždění lomovým kamenem do betonu a dlážděny budou i plochy před a za římsami. Nově bude vydlážděno lomovým kamenem i koryto potoka Strupina.

 

Print Friendly, PDF & Email