Odbor územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Středočeského kraje vydal zatím nepravomocné rozhodnutí o umístění stavby dopravní infrastruktury “I/16 Bezno, obchvat”. Obchvat obec Bezno (okr. Mladá Boleslav) se řadí mezi soubor staveb, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici I/16 mezi Mělníkem a dálnicí D10. Průjezd obcí v současnosti představuje dopravní závadu, kterou stavba plánované přeložky odstraní a vyvede provoz mimo zastavěné území. Účelem stavby je tak především odvést tranzitní dopravu, která je v současnosti vedena přes obec, mimo stávající zástavbu a výrazně zklidnit její centrální část, kudy podle posledního sčítání dopravy projede cca 6000 vozidel za den.

Navržená hlavní trasa přeložky silnice I/16 bude vedena jihozápadně od obce nezastavěným, převážně zemědělsky využívaným územím. Celková délka navržené trasy je 2,2 kilometrů. V úseku mezi stykovými křižovatkami, napojujícími obec Bezno na přeložku silnice, je ve směru staničení (směr M. Boleslav) navržen pruh pro předjíždění o efektivní délce 1,030 km. V km 79,587 přeruší hlavní trasa přeložky I/16 stávající silnici II/272 spojující Bezno a Chotětov. Z toho důvodu je navržena 360 metrů dlouhá přeložka silnice II. třídy, která budoucí trasu obchvatu překlene po 22 metrů dlouhém mostě.

Součástí stavby jsou následující umísťované stavební objekty:
Objekty přípravy staveniště:
SO 020 Příprava území,

Objekty pozemních komunikací:
SO 101 Hlavní trasa silnice I/16
SO 120 Přeložka silnice II/272

SO 121 Jihozápadní napojení městysu Bezno
SO 122 Východní napojení městysu Bezno

SO 134 Stezka pro chodce a cyklisty na II/272
SO 150 Přeložka polní cesty vlevo v km 80,5 – 80,9,

SO 151 Úprava polní cesty u JZ napojení Bezna
SO 152 Polní cesta vlevo v km 79,6 – 80,0,

SO 153 Polní cesta vpravo v km 79,6 – 80,8
SO 154 Sjezd na pozemky u východního napojení Bezna,
SO 170 Provizorní komunikace v ZÚ
SO 171 Provizorní komunikace v KU

Mostní objekty a zdi:
SO 220 Most na silnici II/272,

Vodohospodářské objekty:
SO 330 Přeložka tlakové kanalizace v km 79,26

Elektro a sdělovací objekty:
SO 450 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 79,00

SO 451 Úprava sdělovacích kabelů CETIN v km 79,56
SO 452 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN
v km 80,50,
Objekty pozemních staveb:
SO 781 Náhradní hospodářská plocha,

Objekty úpravy území:
SO 801 Vegetační úpravy silnice I/16
SO 831 Rekultivace zrušených
komunikací
SO 832 Rekultivace ploch dočasného záboru.

Aktuálně předpokládané náklady na výstavbu přesahují 336 mil. Kč bez DPH a s ohledem na celý další časový postup přípravy by se mohlo začít stavět v průběhu roku 2026.

Print Friendly, PDF & Email