V současné době je v hlavní trase obchvatu Církvice na silnice I/38 dokončena podkladní vrstva nové komunikace v délce cca 1,5km, a to od začátku obchvatu ve směru od Kutné Hory až za budoucí MÚK Církvice. Pracuje se na poldru s regulovaným odtokem a přilehlém odvodnění i blízké cestě pro pěší, která obec napojí na novou autobusovou zastávku Církvice ve směru na Kutnou Horu. U této zastávky i zastávky v opačném směru je již vybudován bezpečný autobusový záliv. K autobusové zastávce ve směru na Čáslav bude veden přístup od budoucí okružní křižovatky podél silnice III/03321 na most mimoúrovňové křižovatky a odtud po schodišti z mostu nebo bezbariérově po rampě na nový chodník. Právě založení schodiště a bezbariérové rampy je v těchto dnech realizováno podél pravého jízdního pruhu budoucí hlavní trasy obchvatu. Na již zmiňovaném mostě mimoúrovňové křižovatky, který převede silnici III/03321 přes silnici I/38 a železniční trať, byly dokončeny obě mostní opěry a 3 pilíře a osazeny 2 ocelové nosné konstrukce pole 1 a pole 4, tedy z každé strany mostu. Zbývající 2 části, které jsou již na místě sestaveny, budou osazeny v 2. polovině května. Průběžně probíhá budování násypu přeložené silnice III/03321 a zásyp opěry za železniční tratí. Na násypech se pracuje i v dalších částech hlavní trasy.

Na mostě přes potok Křenovka byla dokončena izolace nosné konstrukce včetně poležení litého asfaltu a pracovat se bude na přechodových oblastech. V okolí mostu se pokračuje na odvodnění komunikace. Na mostě přes Klejnárku již přechodové oblasti dokončeny byly a zbývá instalovat mostní závěry. Za opěrou OP 1 (strana mostu od K. Hory) probíhá s budováním násypu i její zásyp. Souběžně s hlavní trasou se pracuje i na přeložkách polních cest. V zářezu ve směru ke Kalabousku byla dokončena modeláž svahů a jejich ohumusování a probíhá úprava aktivní zóny. Z jiných stavebních objektů lze zmínit dokončení 2 přeložek VTL plynovodu.

Print Friendly, PDF & Email