Stěžejní práce na stavbě obchvatu Olbramovic na sinici I/3 probíhají v prostoru mimoúrovňové křižovatky. Pracuje se na křižovatkových větvích i mostu na sil. III/00336, která tuto komunikaci bude převádět přes hlavní trasu obchvatu. Na mostě jsou osazeny nosníky a pracuje se na jejich armování, aby po jejich předpětí mohla být zahájena betonáž spřažené desky nosné konstrukce. Probíhá vrtání a betonáž pilotového založení protihlukových stěn (PHS). Jedna bude vpravo ve směru staničení před mimoúrovňovou křižovatkou, menší na  její pravé větvi. Vlevo ve směru staničení za MÚK Olbramovice roste další PHS, která bude chránit před nadměrnou emitací hluku z provozu místní část Městečko. Tady postupně vrtáme jednotlivé piloty pro osazení sloupků PHS a následně je betonujeme. 

Souběžně s mostem mimoúrovňové křižovatky se pracuje i na sousedním mostním objektu, který silnici III/00336 převádí přes Konopišťský potok a napojí ji na její přeloženou část ve směru na Semtín. Na tomto stavebním objetu se dokončuje betonáž mostní opěry OP2 a poté již zahájí přípravné práce směřují k betonáži hlavní nosné konstrukce. Souběžně bude probíhat izolace obou mostních opěr. V hlavní trase tento měsíc pokračuje pokládka ložné konstrukční vrstvy vozovky a podél hlavní trasy probíhá pokládka příkopových žlabů. Ta probíhá také u přeložek silnice III/00336, III/00335 a jedné z polních cest. V celé trase aplikujeme osetí hydroosevem na svazích všech stavebních objektů a plánovaná je rovněž výsadba stromků a keřů. Na budoucím podchodu v km 2,93, který umožní využití místní komunikace spojující stávající silnici I/3 s částí Olbramovice-Městečko armujeme a betonujeme základy, aby mohly následovat obě jeho opěry. Počátkem června pak plánujeme převést provoz ze silnice III/1116 na již dokončenou provizorní komunikaci, abychom v tomto místě propojili hlavní trasu obchvatu.

 

Print Friendly, PDF & Email