Vybrali jsme zhotovitele celkové opravy mostu ev.č. 16-011, který u obce Nová Ves převádí silnici I/16 přes dálnici D8. Z 5 uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku společnost Poor s.r.o., která opravu provede za 27,74 mil. Kč bez DPH s termínem uvedení stavby do provozu za 130 kalendářních dnů od zahájení prací. Most z roku 1996 doposud neprošel žádnou významnou rekonstrukcí a závady zjištěné v rámci diagnostických prohlídek je tak třeba řešit v rámci jeho připravené opravy.

Stavebnětechnický stav spodní stavby mostu je hodnocen stupněm IV (uspokojivý) a stav nosné konstrukce stupněm V (špatný). Hlavním zjištěným nedostatkem je stav elastických mostních závěr. V místě častého přejíždění kol jsou výrazně deformované a v důsledku toho dochází k zatékání na části obou opěr, jejichž beton v místě zatékání degraduje. Rovněž dochází k rozpadu krytu vozovky. Také beton říms povrchově degraduje a těsnění jejich pracovních spár je lokálně nefunkční. Stávající izolace mostu je na konci životnosti a zatékání do mostní konstrukce tak výrazně omezuje další životnost mostní konstrukce. 

Hlavním cílem opravy mostu je kompletní výměna mostního svršku, včetně jeho vybavení a zhotovení nové izolace mostovky. Po odstranění mostního svršku včetně izolace se provedou nezbytné sanační práce (úpravy povrchu) mostovky pro zajištění dostatečné přilnavosti nově prováděné izolace. Kompletně se vymění odvodňovací trubičky s novými svody pod dolní líc předpjatých nosníků. Budou instalovány nové mostní závěry a kompletně se vymění již zmíněná izolace mostovky. Na mostě budou obnoveny železobetonové monolitické římsy s instalovanými kabelovými chráničkami. Osazeno bude nové zábradlí a položí se nové vozovkové souvrství. Doplněny budou bezpečnostní prvky a dopravní značení. Pracovat se bude i na spodní stavbě mostu včetně jeho křídel, kde po očištění povrchu otryskáním bude provedena sanace zjištěných trhlin. Přibude nové revizní schodiště a opraví se dláždění pod mostem.

Oprava mostu je plánovaná za provozu po jeho částech, neboť ho v průměru denně využije 11 000 vozidel s velkým podílem těžké nákladní dopravy. V rámci postupu prací bude docházet k omezením, byť i krátkodobým, na dálnici D8 pod mostem a v jeho blízkosti. Předpokládaný termín zahájení prací je v 2. polovině června tohoto roku. O přesném termínu zahájení budeme včas informovat.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email