Společnost Colas CZ zahájí v sobotu 2.7.2022 opravu silnice I/38 Kosmonosech. V Průmyslové ulici opraví oba jízdní pásy této silnice I. třídy včetně okružních křižovatek u 13. brány a Pod Loretou, a to v úseku mezi okružní křižovatkou „Třída Václava Klementa, Boleslavská a Průmyslová“ a okružní křižovatkou, která napojuje areál Škoda auto a průmyslovou část (u 13 brány).  Náklady na opravu vyjdou na 25,59 mil. Kč bez DPH a opravený úsek by měl být do provozu uveden za 75 kalendářních dnů od zahájení stavby.

Vozovka v inkriminovaném úseku vykazuje rozkolísanou únosnost. Byla zjištěna také proměnlivá a místy nedostatečná tloušťka hutněných asfaltových vrstev. To se projevuje i vývojem poruch povrchu vozovky. Ten vykazuje zejména mozaikové, příčné, podélné a nepravidelné rozvětvené trhliny, lokálně až síťové trhliny, ztrátu asfaltového tmelu až hloubkovou korozi, dále vysprávky, lokálně i výtluky, vyjetou kolej a místní poklesy u pokopů šachet.

V rámci stavebních prací provedeme výměnu krytu v celkové tloušťce 120 mm. Po odfrézování bude provedena kontrola povrchu a určena místa pro lokální opravu nebo případné sanace. Dojde také na pročištění příkopů odvodnění, opravu stávajících propustků (vtokových a výtokových částí), čištění a případnou výměnu stávajících uličních vpustí.

Přestavěna bude stávající dvoupruhová okružní křižovatka Pod Loretou na turbo-okružní křižovatku. Cílem přestavby je provedení úpravy s minimalizací stavebních zásahů. Z toho důvodu je navržena úprava vodorovného dopravního značení a osazení podélných prahů k oddělení jízdních pruhů. V rámci přestavby okružní křižovatky je navrženo umístění ochranných ostrůvku pro chodce, čímž dojde k rozšíření silnice do stávajícího zeleného pásu a zároveň k zásahu do stávající gabionové zdi sloužící k ochraně stožárů vysokého napětí. Stávající gabionová zeď tak bude odstraněna a postavena nová s novou polohou, aby respektovala nově navržené hrany komunikace. Součástí opravy je i přeložka veřejného osvětlení a nasvětlení přechodu pro chodce, neboť vybudováním ochranných ostrůvků dojde i k posunutí stávajícího přechodu pro chodce do nové polohy. V neposlední řadě bude v celém úseku obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení.

Dopravně inženýrské opatření je plánované do několika etap, aby byl zajištěn odpovídající postup prací, propustnost komunikace a dopravní obslužnost v daném místě. Při opravách v jednom z jízdních pásů bude provoz v pracovním úseku převeden do pásu druhé s vedením dopravy v režimu 1+1. Okružní křižovatky budu omezovány postupně v návaznosti na práce v jízdních pásech. Proto žádáme řidiče, aby při průjezdu stavbou věnovali řízení zvýšenou pozornost.

Print Friendly, PDF & Email