Ve čtvrtek 7.7.2022 jsme zahájili opravu mostu ev.č.16J-005 přes Červený potok na silnici I/16 na okraji obce Ješín na Slánsku. Most byl uveden do provozu v roce 1932 a stavebně technický stav jeho nosné konstrukce i spodní stavby je hodnocen stupněm V- špatný. Most má z důvodu špatného stavu nosné konstrukce sníženou únosnost a příslušenství mostu nevyhovuje jak svým konstrukčním uspořádáním, tak i z hlediska jeho únosnosti. Z uvedených důvodů bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci mostního objektu. V praxi to znamená demolici nosné konstrukce a opěr tak, aby bylo možno provést založení nového mostu a stavbu nové nosné konstrukce.

Nový most bude mít deskovou konstrukci ze železobetonu o jednom prostém poli, která bude uložena na nové masívní železobetonové opěry. Ty budou situovány jako opěry původní. Jejich založení bude hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Most bude proveden bez závěrných zídek a na mostě tak odpadnou dilatační spáry, které bývají zdrojem zatékání do oblasti úložného prahu. Římsy budou monolitické ze železového betonu. Most dostane nové asfaltové souvrství i příslušenství. Koryto potoka bude zpevněno dlažbou lomovým kamenem do betonového lože.

Opravu za 13,3 mil. Kč bez DPH realizuje společnost N + N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice. Práce probíhají za úplné uzavírky a objízdná trasa je vedena po souběžné silnici I/16 obchvatu Slaného. Uvedení nového mostu do provozu plánujeme v průběhu listopadu tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email