V souvislosti s postupem výstavby obchvatu Olbramovic na silnici I/3 došlo ke změně vedení dopravy na silnici III/1116 ve směru na Tomice. Z důvodu zahájení prací na propojení hlavní trasy obchvatu v tomto místě a výstavby nové tečné křižovatky silnic č. I/3 a III/1116 je silnice III. třídy od 1.8.2022 úplně uzavřena a provoz je převeden na objízdnou trasu. Od začátku června 2022 až do pondělí tohoto týdne se tímto místem jezdilo po provizorní komunikaci.

Trasa objízdné trasy (viz. mapka) je vedena obousměrně po silnici č. I/3 až ke sjezdové větvi u obce Bystřice, kde pokračuje vlevo po silnici č. II/111 obcí Bystřice, kde cca po 1 km vede vpravo na silnici č. III/1111 přes obec Opřetice a dále vpravo po silnici III/1114 obcí Jinošice až na křižovatku silnic č. III/1114 a III/1115 odkud pokračuje vpravo na silnici č. III/1115 až se napojí na uzavřenou silnici č. III/1116.

Pokud jde o veřejnou Autobusovou dopravu, tak spoje linky PID 558 povedou do zastávky „Bystřice, Ouběnice, roz. Jiřín“ po své pravidelné trase, dále budou pokračovat odklonem po silnicích č. III/1115 – II/150 – I/3 – I/18 – a následně zastávka „Olbramovice, STS“, odkud vedou opět po své pravidelné trase. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky „Olbramovice, Tomice II“, „Olbramovice, rozc. Zahradnice“ a „Olbramovice“. K dočasnému přemístění zastávek linkové osobní dopravy nedojde. 

Mimo stavby výše uvedené nové tečné křižovatky se i nadále pracuje na mimoúrovňové křižovatce, stavbě protihlukové stěny vpravo ve směru staničení podél obytné zástavby Olbramovic (před MÚK Olbramovice) a vlevo podél místní části Městečko. Další práce probíhají na mostě přes Konopišťský potok, nově přeložené silnici III/00336 nebo podchodu pro pěší v km 2,9 staničení stavby.

Print Friendly, PDF & Email