V rámci předmětné stavby opravy povrchu komunikace a odvodnění silnice I/16 byla v rámci I. etapy uvedena do provozu část na průtahu obcí Hvězda mezi křižovatkou silnic I/16 a III/23628 na Čanovice. Stejně jako v navazující části průtahu (viz. níže) se i v této části opravovala vozovky, pracovalo se na jejím odvodnění  vybudováním dešťové kanalizace, opravili se a doplnily souběžné chodníky a upravili se připojení sousedních nemovitostí. Navíc v této části došlo k demolici původního a již nepoužívaného rámového propustku za současného vybudování nového vyústění dešťové kanalizace s jeho opěrnou zdí.

Aktuálně probíhá oprava navazující části průtahu od vjezdu do obce ve směru od Řevničova k odbočce na Čanovice. Tady jsou téměř dokončeny přeložky inženýrských sítí. Dokončeno je uložení potrubí dešťových stok po obou stranách komunikací a jsou zřízeny jejich revizní šachty. Osazeno a na příslušnou větev stoky je napojeno také více než 20 uličních vpustí. Začátkem týdne byl položen asfaltový beton pro podkladní vrstvy. I tady se opravuje za úplné uzavírky silnice I/16 v obci Hvězda a osobní i nákladní doprava je vedena po svých značených objízdných trasách.

V pondělí 9.8.2022 začneme souběžně pracovat v nezastavěném území od křižovatky silnic I/16 a III/23714 Řisuty-Jedomělice dále na Tuřany, což je úsek dlouhý přibližně 500 metrů. Tady budou práce probíhat za provozu po polovinách vozovky a doprava v pracovním úseku bude řízena kyvadlově. V této části se provede souvislá oprava vozovky výměnou asfaltových vrstev včetně provedení recyklace podkladních vrstev na místě za studena. Opravovat se bude také nezpevněná krajnice, vyčistí se příkopy a celkovou opravou projde i 1 propustek pod opravovanou silnicí. Kde to bude třeba, se doplní bezpečnostní a ochranná zařízení komunikace.

Print Friendly, PDF & Email