Vybrali jsme zhotovitele opravy 1300 metrů dlouhého úseku silnice I/2, který začíná v Malíně za mostem ev.č. 2-013 přes železniční trať a končí přibližně 200 metrů před začátkem obce Nové Dvory. Nejvýhodnější ekonomickou nabídka předložila společnost M-Silnice a.s., která se zavázala opravit uvedený úsek silnice, včetně 2 mostů, za 77,29 mil. Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota zakázky dle zadávací dokumentace byla 96,5 mil. Kč bez DPH. Doba pro uvedení stavby do provozu byla smluvně stanovena na 300 kalendářních dnů.

Stávající vozovka v inkriminovaném úseku vykazuje poruchy (vyjeté koleje, příčné, podélné a mozaikové trhliny a výtluky) a cílem stavby je tak zejména oprava vozovky a odstranění dalších závad a bezpečnostních deficitů v dotčeném úseku silnice I/2 na základě výstupů získaných předchozí diagnostikou. Součástí opravy bude i oprava odvodnění v úseku km 50,087 – 50,625 (průtah Malínem), obnova svislého a vodorovného dopravního značení, revize a obnova záchytných systémů a bezpečnostních zařízení nebo pokládka revizních chrániček.
V rámci stavby bude provedena oprava pravostranných větví mimoúrovňové křižovatka I/2 x I/38 a také oprava mostu ev. č. 2-014, na kterém bude provoz po dobu jeho opravy alespoň částečně zachován. Most ev. č. 2-016 přes říčku Vrchlici projde kompletní rekonstrukcí. Stávající most, který již nevyhovuje po stavebnětechnické stránce (spodní stavba VI – velmi špatný, nosná konstrukce VI – velmi špatný, použitelnost IV – omezeně), bude zbourán a na jeho místě vyroste most úplně nový. 

Právě mostem přes říčku Vrchlici celou opravu v posledním týdnu tohoto měsíce zahájíme. Jako první přijdou na řadu přípravné práce v souvislosti s výstavbou provizorní komunikace a po nich bude následovat stavba provizorní silnice a 24 metrů dlouhého mostního provizoria, na něž se před demolicí stávajícího mostního objektu převede provoz na silnici I/2. Provizorní silnice i most jsou navrženy jako obousměrné, což by mělo výrazně přispět plynulosti silničního provozu, a to i přes výrazné omezení max. povolené rychlosti. V průběhu výstavby provizorní komunikace bude provoz na silnici I/2 omezen a veden v režimu 1+1 provizorní pruh s omezením maximální povolené rychlosti na 50 km/h.  

Abychom zajistili odpovídající plynulost provozu na dopravně vytížené mimoúrovňové křižovatce Malín, nebudeme zatím jiné práce na silnici I/2 zahajovat z důvodu úplné zavírky silnice III. třídy č.03321 v úseku Církvice-Karlov. Ta je v souvislosti s výstavbou obchvatu Církvice na silnici I/38 překládána do jiné polohy a s jejím uvedením do provozu počítáme nejdříve 10.9.2022. 

Print Friendly, PDF & Email