Zatím co na obchvatu Krupé se již pracuje na budoucí dálnici D6 a v navazují trase kolem Hořesedel se záchranný archeologický výzkum dokončuje, v 5 kilometrů dlouhém úseku u Hořoviček se usilovně pracuje v lokalitě stejného jména. Je to jedna z 5 archeologicky významných lokalit v této části trasy budoucí dálnice D6, které byly vymezeny v průběhu předcházejícího archeologického zjišťovacího výzkumu. Ten mimo jiné předpokládal vysoký výskyt významných archeologických situací, což zatím výsledky probíhajícího výzkumu potvrzují, a to další skrývky ornice i nadále pokračují.

Na lokalitě Hořovičky (I a II), kde se momentálně výzkum soustředí,  jsou kromě neolitických objektů kultury s vypíchanou keramikou dokumentovány sídlištní a výrobní objekty doby římské (mladší doba železná), tedy první 4 století n.l., kdy bylo území dnešních Čech obýváno především germánskými kmeny. Nedaleko Očichovského potoka je zřetelný a dobře zachovaný pozůstatek germánského opevněného dvorce (zachycen příkop a za ním žlab se zbytky kůlů), který je v těsné blízkosti industriálního areálu na výrobu železa, kde byly zadokumentovány pozůstatky 30 tavících pecí. Materiál k jeho výrobě se těžil přímo na místě v těsném okolí vodního toku. Další nálezy v této “průmyslové zóně” našich předků tvoří vyhřívací a pražící jámy, kovárna, železářská i kovářská struska. Dobovými výrobními postupy trvala výroba železa ze vstupní suroviny přibližně 2 dny. Ohrazení germánského dvorce narušuje neolitický hliník. Uvnitř se nacházejí pozůstatky po sloupech tzv. dlouhého neolitického domu kultury s vypíchanou keramikou, který je velmi dobře patrný na snímku z dronu, na němž jsou velmi dobře patrné kůlové jámy vymezující vlevo jeho obvod.

kosterní pozůstatky tzv. skrčenec

Mezi nálezy je i kosterní pozůstatek pohřbený ve skrčené poloze, tzv. skrčen, který však byl částečně poškozené skrývkou. Tradice pohřbívání skrčenců se objevila již v mladší době kamenné, neolitu a v podstatě se vyskytovala průběžně celý pravěk. Další antropologický výzkum ostatků pak může odpovědět na otázky pohlaví, tělesné konstituce a blíže časovat dobu života tohoto konkrétního člověka. 

Doposud nalezené předměty také ukazují na poměrně čilý obchod v rámci jednotlivých sídlištních lokalit na území Čech, ale také na obchod s místy vzdálenějšími. To by mohlo nasvědčovat tomu, že zkoumané místo bylo nejen významným sídelním a industriálním centrem, ale mělo i svůj obchodní význam. 

Předpokládané ukončení záchranného archeologického výzkumu bylo v průběh září tohoto roku, nicméně s ohledem na stávající rozsah nálezů lze důvodně předpokládat i jeho prodloužení, což ukáží až další skrývky v archeologicky významných lokalitách.

Print Friendly, PDF & Email