Koncem července byly zahájeny práce na podepření vložených polí dálničního mostu ev.č. D1-030..1,2 přes údolí Šmejkalky a silnici III/6031. To realizuje společnost Metrostav Infrastructure a.s.za  29,82 mil. Kč bez DPH.

Stavba mostu probíhala od roku 1939 do roku 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy směr Brno byl vybetonován v roce 1941, levý oblouk ve směru na Prahu byl proveden s odstupem 5 let až v roce 1946. Délku výstavby přitom výrazně ovlivnila 2. světová válka, během níž byla stavba přerušena. Po válce byla potom stavba nosné konstrukce mostu dokončena. Jako poslední byly roce 1948 provedeny izolace mostu a v roce 1949 potom kamenná rovnanina za opěrami. V rámci přípravy stavby dálnice D1 byly v šedesátých letech provedeny ověřovací výpočty a návrhy pro začlenění mostu do stavby dálnice. Jednalo se zejména statické analýzy a předprojektovou přípravu. V roce 1969 byla dokončena projektová dokumentace pro úpravu mostu na požadavky výstavby dálnice D1 a v roce 1973 byly zahájeny stavební práce na úpravách nosné konstrukce (zesílení částí nosné konstrukce, úprava prostorového uspořádání na mostě a předpolích), které byly dokončeny v roce 1977. Následně byl most uveden do provozu v rámci zprovoznění dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 proběhla celková oprava mostu a následně na mostě již probíhala pouze jeho běžná provozní údržba.

Probíhající provizorní podepření nosné konstrukce mostu v jeho 4 polích reaguje na zajištění požadovaných hodnot zatížitelnosti na mostě do doby provedeni jeho celkové opravy. To je nezbytné nejen pro běžný provoz na dálnici, ale i pro navazující přestavbu dálničního mostu, kde bude díky těmto úpravám možno po stávajícím mostě vést dopravu v režimu 2+1. Před zahájením samotného podepření bylo nutné upravit terén pod mostem v polích 1, 4, 6 a 9 v prostoru staveniště a dočasných manipulačních ploch urovnáním a případně vyrovnáním  terénu, zřízením pracovních plošin i provizorních komunikací pro dopravu a skladování materiálu a potřebné mechanizace. Aktuálně už probíhá samotné zajištění, viz. foto z 6. pole. Hotovo bude v prosinci tohoto roku.

Pokud jde o samotnou kompletní rekonstrukci tohoto mostu, stále probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele s aktuálním lhůtou pro podání nabídek 6.9.2022. S ohledem na velkou variabilitu postupu prací ŘSD ČR zadalo stavbu na základě smluvních podmínek FIDIC – design and build. To znamená, že zhotoviteli poskytne pozemky a stavební povolení s tím, že podrobné projektování je v jeho kompetenci. Zhotovitel může plně využít jeho know-how a optimalizovat postup výstavby dle jemu dostupných technologií tak, aby minimalizoval dopad stavby na veřejný provoz. Stanovujeme však okrajové podmínky v tom, že nesmí být zdemolován stávající historický oblouk spodní stavby mostu a doprava na D1 musí být vedena v režimu 2+2 jízdní pruhy po celou dobu výstavby, kromě přestavby dopravního omezení.

S ohledem na stále probíhající výběrové řízení nyní nelze předjímat jakýkoliv konkrétní termín zahájení prací. Ten bude zřejmý ukončení probíhajícího tendru a podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. To samé se týká harmonogramu i termínu uvedení opraveného mostu do provozu. Zatím pracujeme s termínem možného zahájení v průběhu roku 2023 a uvedením do provozu 2027, což však nyní především závisí na časovém průběhu zadávací soutěže.

 

 

Print Friendly, PDF & Email