V minulém týdnu jsme dokončili pokládku obrusné vrstvy v téměř celé délce hlavní trasy vyjma míst přilehlých napojení obchvatu na stávající silnici I/3. V uplynulých týdnech se dále pracovalo na pokládce monolitických žlabů odvodnění metodo curb-king i formou skladby prefabrikovaných žlabovek. Dokončovaly se zemní krajnice a i osazování svodidel. Probíhala výstavba opěrné gabionové zdi zabezpečující násyp větve mimoúrovňové křižovatky. Na mostě přes hlavní trasu byly provedeny římsy a realizovala se izolace nosné konstrukce před položením litého asfaltu. Na mostě přes Konopišťský potok na sil. III/00336 je položeno asfaltové souvrství a zbývá dokončit betonáž říms. Komunikace III/00336  je kompletně přeložena s dokončenou obrusnou vrstvou i odvodněním. Kontinuálně se pracuje na stavbě protihlukových stěn a dokončení rámových mostů. Proběhlo ornicování svahů a postupně se podél komunikací aplikuje hydroosev. Další práce probíhají na chodnících osazováním jejich obrub a dlážděním. A samozřejmě se pracuje na nové křižovatce se silnicí III/1116. 

Jelikož se stavba dostává do své závěrečné fáze před uvedením obchvatu do provozu, zahájili jsme dnes frézováním krajnice silnice I/3 práce na jejím napojení na hlavní trasu obchvatu ve směru od Votic (viz. foto níže). To je také důvodem omezení rychlosti za MÚK Veselka, neboť se pracuje za provozu a v místě prací se jezdí 2 provizorními jízdními pruhy, abychom zde zajistili v závěru prázdnin a na začátku nového školního roku maximálně možnou propustnost silnice I/3, což je také našim cílem v celém průběhu prací na napojení na obou stranách. V polovině září, plánujeme zahájit práce na propojení obchvatu a stávající silnice I/3 na opačné straně, tedy ve směru od Benešova. Tady ještě musíme vybudovat obousměrnou provizorní komunikaci, na kterou následně převedeme provoz.

Print Friendly, PDF & Email