V rámci opravy povrchu vozovky a odvodnění silnice I/2 mezi Malínem a Novými Dvory dokončujeme opravu na průtahu Malínem. V úterý 25.10.2022 jsme v poslední úseku, který v letošním roce v rámci této opravy dokončíme, položili obrusnou vrstvu i v 2. polovině vozovky poslední opravované části. Na podzim opravený průtah plánujeme jako celek uvést do provozu začátkem příštího týdne s tím, že ještě budou probíhat dokončovací práce, např. na zálivu autobusové zastávky. Současně s tím dojde k demontáži stávají částečné uzavírky (jednosměrný provoz) a na sil. I/2 bude převedena doprava ze značené objízdné trasy. V 1. polovině listopadu dokončíme ještě pokládku povrchu větvě mimoúrovňové křižovatky a další část opravy povrchu vozovky, mezi MÚK Malín a Novými Dvory, bude probíhat příští stavební sezónu.

V rámci opravy zmíněného úseku silnici I/2 se pracuje také na mostě ev.č. 2-016 přes říčku Vrchlici. Tady se zatím jezdí obousměrně přes stávající most a probíhá výstavba provizorní komunikace s mostním provizoriem, které již vodoteč překlenuje. Mostní provizorium bude umožňovat nejen obousměrný provoz ale bude také pochozí pro pěší a cyklisty. Včera 26.10. 2022 probíhala na provizorní silnici pokládka asfaltových konstrukčních vrstev. Následovat bude kolaudace celé provizorní komunikace, aby na ní mohl být následně převeden provoz. To umožní zahájit kompletní demolici starého mostu. Demolice a následná výstavba mostu nového bude probíhat i v průběhu zimního období (zimní údržby) realizací těch technologií, u nichž to aktuální klimatické podmínky dovolí.

Print Friendly, PDF & Email