Jedním z 6 míst, kde stále opravujeme, je silnice I/2 mezi Novými Dvory a Malínem na Kutnohorsku. Opravu vozovky komunikace, jejího odvodnění a 2 mostů jsme zahájili v posledním srpnovém týdnu tohoto roku. Do konce října jsme opravili kompletní průtah Malínem až po most ev.č 2-014, který je součástí mimoúrovňové křižovatky Malín. U jedné z jejich větví jsme také vyměnili vozovkový kryt. V opravě uvedeného mostu a zbývající části silnice I/2  ve směru na Nové Dvory budeme pokračovat v roce 2023.

Souběžně s opravou silnice I/2 se pracovalo na druhém z mostů, který silnici převádí přes říčku Vrchlici. Dokončení a kolaudace provizorní komunikace s mostním provizorem nám umožnila obousměrné převedení provozu a zahájení prací na samotném mostě ev. č. 2-016. Před demolicí celého stávajícího mostní objektu nyní provádíme demolicí říms a řešíme přeložku v římse uložených inženýrských sítí. Následovat bude demontáž mostního příslušenství a odfrézování stávajícího vozovkového souvrství. Poté budeme moci přistoupit k demolici vrchní stavby snesením nosné konstrukce. Pracovat plánujeme i v zimním období pokud to klimatické podmínky dovolí ve vztahu k realizovaným technologiím. 

Print Friendly, PDF & Email