Vybrali jsme zhotovitele opravy mostu ev. č. 075.1, který překlenuje silnici III. třídy přes hladinu vodní nádrže Švihov. Jedná se o tzv. dolní obloukový dálniční most u Vojslavic z let 1939-1950, který v době výstavby překlenoval údolí Želivky a byl plánován jako součást páteřní dálnice mezi Prahou a Brnem. Jeho výstavba byla přerušena v roce 1942 v důsledku válečných událostí a podruhé v roce 1950 těsně před jeho dokončením z důvodu politického rozhodnutí. Most tedy prošel obdobným stavebním vývojem jako dosud funkční dálniční most přes údolí Šmejkalky nedaleko Senohrab, jehož oprava je rovněž v přípravě. Dokončen a předán do provozu tak byl až při stavbě horního dálničního mostu v letech 1975 až 1979 v rámci výstavby dálničního úseku D1. Dnes je využíván pro místní dopravu mezi obcemi Vojslavice a Hořice a je zařazen na seznam nemovitých kulturních památek České republiky. Projekt opravy tak zohledňuje i požadavky orgánů památkové péče.

Obecným požadavkem těchto orgánů je zachování hmotné i nehmotné podstaty památky, zejména potom „stavu nedokončenosti“ mostního díla, jakožto hlavní charakteristiky památky, která z ní činí jedinečného svědka stavebního vývoje uplynulých let. Cílem opravy je zachování stavby za přispění co možná nejmenších zásahů do vlastní konstrukce, avšak při zachování požadované mechanické odolnosti, stability a trvanlivosti díla, jakožto i ostatních požadavků kladených na mostní dílo.

Prvky významně poškozené a prvky nevalné kvality zřízené počátkem 70. let při výstavbě dálnice D1 budou nahrazeny novými replikami. Jedná se zejména o obě vložená pole a zábradlí k nim upevněná a dále pak závěrné zídky a část křídel opěr. Naprostá převaha stávajících konstrukcí bude ovšem sanována na místě s důrazem na co nejmenší zásahy do konstrukce. V rámci stavebních prací je navrženo zajištění pravého křídla jedné z opěr, obnova stávajících ocelolitinových ložisek na opěrách, osazení nových mostních závěrů, výměna části příslušenství a vybavení mostu, souvisící výkopy v přechodové oblasti, změna způsobu odvodnění vozovky na mostě, zhotovení revizních schodišť k opěrám a opravy stávajícího odláždění pod mostem.

V rámci výběrového řízení na zhotovitele jsme obdrželi celkem 6 nabídek. Tu ekonomicky nevýhodnější předložila společnost PORR a.s., která opravu mostu na pomezí okresů Benešova a Pelhřimov provede za 89,56 mil. Kč bez DPH (předpokládaná hodnota zakázky byla 93,17 mil. Kč bez DPH). Předpokládaný termín zahájení prací je ve 2. čtvrtletí tohoto roku. S jeho uvedením do provozu se počítá do konce této stavební sezóny. Práce budou probíhat za provozu po polovinách s tím, že pro převedení provozu na sil. III. třídy bude použit i běžně nevyužívaný jízdní pás původně projektované dálnice, který je na mostě zachován.

Print Friendly, PDF & Email