Při krajnici levého jízdního pásu dálnice D1 ve směru na Prahu postavíme novou 400 metrů dlouhou protihlukovou stěnu (dále PHS) podél obce Hulice (okr. Benešov). Stavba nové PHS, která vychází z požadavků zpracované hlukové studie, naváže na stávající stěnu. V místě napojení stěn bude provedeno odstranění koncového náběhu té původní, tj. dvou výplní a dvou sloupků, a její nahrazení novými, které umožní přechod na novou PHS větší výšky, tj. 4 metrů. Část nové PHS bude vedena také na mostě ev.č. D1-062 v km 59,632 – 59,660.

Na terénu bude stěna kotvená hlubině do hlav velko-průměrových pilot a roznášecího železobetonového prahu. V místě mostu budou sloupky kotveny do boku mostní římsy prostřednictvím dodatečně vlepovaných kotev. Všechny sloupky musí umožnit výhledové zvýšení PHS o 0,8 metrů bez jejich dalšího zesílení. Na straně přivrácené k dálnici je stěna navržena s pohltivým povrchem, na mostě pak v odrazivém provedení. Stěna bude vybavena trojicí únikových východů s dveřmi. Plochy mezi vozovkou a soklovými panely výšky 0,7 metrů budou zpevněny betonovou zámkovou dlažbou. Z rubu PHS bude terén ohumusován a zatravněn. V rámci výstavby bude v místě stěny provedeno také doplnění a výměna stávajících svodidel.

V rámci výběrového řízení na zhotovitele jsme obdrželi nabídky od 4 uchazečů. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka od společnosti Algon a.s. Ta se zavázala realizovat zakázku za smluvní cenu 14,62 mil. Kč bez DPH. Zhotovitel už koncem září 2022 převzal staveniště a zahájil přípravné práce. Ty hlavní proběhnou na jaře tohoto roku. Pracovat se bude za provozu na dálnici D1 režimu 2/2. Provoz ve směru na Prahu bude však veden 2 provizorními jízdními pruhy. V průběhu montáže PHS na mostě se z důvodu bezpečnosti počítá také s omezením provozu na silnici III/1265, která je pod ním. Uzavřen bude 1 jízdní pruh, nad nímž aktuálně budou stavební práce probíhat.

Print Friendly, PDF & Email