Vybrali jsme zhotovitele opravy silnice I/2 v úseku Mukařov-Kozojedy. Z 6 podaných nabídek tu ekonomicky nejvýhodnější podala společnost PORR a.s., která se zavázala provést opravu za 91,88 mil. Kč bez DPH s dobou pro uvedení stavby do provozu za 152 kalendářních dnů. Konkrétně rozsah stavby představuje úsek silnice I/2 mezi okružní křižovatkou silnice I/2 se silnicí II/113 v Mukařově (křižovatka ulic Pražská, Choceradská, Kutnohorská a Školní) a křižovatkou s odbočkou z I/2 směrem Štíhlice propojující I/2 s III/11311. Celková délka tohoto úseku je 4346 metrů (viz. mapa).

Oprava je vyvolaná nevyhovujícím stavem krytových vrstev vozovky, která je porušena únavovými trhlinami ve stopách vozidel, vyjetými kolejemi, trhlinami z nespojení i stářím asfaltových vrstev a vychází ze zpracované diagnostiky. Mimo výměny konstrukčních vrstev vozovky bude součástí opravy také obnova nefunkčního odvodnění komunikace s pročištěním příkopů a rekonstrukcí nebo výměnou stávajících propustků. Dojde také na náhradu stávajících záchytných zařízení (svodidel), výměnu a doplnění vodicích bezpečnostních zařízení (směrové sloupky) a obnovu vodorovného dopravního značení. Úpravou projdou také stávající přechody pro chodce.

Práce na komunikaci jsou plánované za provozu, postupně v rámci několika etap. V aktuálním podúseku, kde práce budou probíhat, se bude jezdit 1 jízdním pruhem v daném směru jízdy. S ohledem na intenzitu provozu v dané části silnice I/2, která přesahuje denní průměr 11 000 vozidel, se vždy pro druhý směr jízdy uvažuje s vedení provozu po objízdné trasy v délce cca. 6 km. Nicméně konečné slovo ve vztahu k realizovanému dopravně-inženýrskému opatření zde bude mít místně a věcně příslušný silniční správní úřad. Opravu plánujeme zahájit na začátku letošní stavební sezóny.

 

 

Print Friendly, PDF & Email