V rámci probíhajícího veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby “I/2 Doubravčany most ev.č. 2-006 – celková oprava” jsme obdrželi nabídky od 4 uchazečů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle zadávací dokumentace je 15 390 000,-Kč bez DPH. Nejnižší nabídková cena, kterou jsme obdrželi, je 17,72 mil. Kč bez DPH s dobou pro uvedení stavby do provozu za 120 kalendářních dnů. Aktuálně probíhá hodnocení všech nabídek s ohledem na kritéria stanovená zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce.

K celkové opravě mostu přes Vavřinecký potok přistupujeme s ohledem na jeho stávajíc stavebně-technický stav. Komplexní přestavba mostu bude řešit závady zjištěné v průběhu mimořádné mostní prohlídky.  Netěsné dilatační závěry a nefunkční izolační systém způsobuje zatékání do nosné konstrukce a dále na úložné prahy obou opěr. Dochází tak k degradaci betonu a korozi výztuže. Z důvodu zjištěných závad má most omezenou životnost a nevyhovuje z hlediska únosnosti. 

Po odstranění vozovkového souvrství a demontáži příslušenství mostu bude snesena stávající nosná konstrukce. Dojde rovněž k odbourání křídel mostu, úložných prahů a části dříků opěr do úrovně pro výstavbu nových úložných prahů. Na ty bude uložena nová nosná konstrukce z předpjatého betonu. 

Demolice i následná výstavba bude prováděna za plné uzavírky, tedy za vyloučení silničního provozu. Ten bude převeden na jednopruhovou provizorní komunikaci šířky 4 metry a délky přibližně 108 metrů. Její součástí bude mostní provizorium délky 45 metrů. Směrový provoz na provizorní komunikaci bude řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace. Se zahájením prací počítáme v průběhu 1. poloviny tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email