Právě jsme zahájili výběrové řízení na zhotovitele stavby „D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice“. Jejím hlavním smyslem bude přestavba stávající části silnice I/7 o celkové délce 3350 m na plnohodnotnou dálnici o čtyřech pruzích.

Silnice I/7 představuje důležitou spojnici Prahy s prů­myslovou aglomerací Lounska a Chomutovska. V současné době jde v předmětném úseku o dvoupruhovou komunikaci, která tvoří polovinu budoucí dálnice.

Počátek hlavní trasy je v km 24,35, kde se napojuje na předchozí úsek MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ. Konec úpravy se nachází v km 27,70, kde na něj navazuje úsek D7 Kutrovice – Panenský Týnec.

Stávající silnice I/7 bude během výstavby roz­šířena v počátečním úseku (před odklo­nem do nové stopy u Lotouše) délky 1810 m na směrově dělený čtyřpruh. Poloha nového pravého jízdního pásu ve směru na Louny je umístěna ke stávajícímu tak, že směrové a výš­kové parametry současné poloviny čtyřpruhu zů­stávají zachovány.

Součástí stavby je 5 mostů, z nichž 3 budou zcela nové a další dva mosty pro­jdou rekonstrukcí. Kromě toho bude postavena jedna 600 m dlouhá protihluková stěna u obce Lotouš, dále budou zbudovány přeložky inženýrských sítí, doprovodných komunikací, polních cest a dalších souvisejících objektů.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 828,40 mil. Kč bez DPH. Výstavbu máme v plánu zahájit v příštím roce a novou komunikaci uvést do plného provozu v roce 2026.

Print Friendly, PDF & Email