Jednou ze staveb, jejíž přípravy vrcholí, je celková rekonstrukce ulice nádražní v Mělníku. V loňském roce bylo na stavbu vydáno stavební povolení a byla dokončena projektová dokumentace pro zpracování stavby. V druhé polovině letošního roku předpokládáme zahájit výběrové řízení na zhotovitele.

Stavba se nachází v zastavěné oblasti Mělníku, podél vlakového nádraží. Jedná se o silnici I/9, I/16 ulici Nádražní v úseku od výjezdu z čerpací stanice Benzina až po vlečku ke kovošrotu. Vymezený koridor pro stavbu je mezi stávajícími průmyslovými areály a železniční tra­tí. Projektem je navrženo rozšíření ploch izolační zeleně v dané lokalitě a větší oddělení zóny pro pěší od trasy průtahu.

Celková délka úpravy hlavní trasy je 714 m. Podél ní je v úseku km 0,222 – 0,405 navržena obslužná komunikace pro snížení počtu sjezdů a nájezdů na hlavní trasu z přilehlých areálů a obchodů. Ve vymezeném koridoru stavby dosahuje průměrná stávající intenzita dopravy cca 11 000 vozidel/den. Nejbližší objekty s obytnou zástavbou jsou situovány v ulici Jiřího z Poděbrad a stavbou nedochází k jejímu přiblížení. Výjimkou jsou stávající objekty na pozemcích ČD a SŽ s několika bytovými jednotkami určených k demolici. Ty leží v místě, kde se trasa silnice I/9 a I/16 přimyká blíže k vla­kovému nádraží z důvodu vylepšení směrového vedení trasy.

Stavba vede souběžně s koridorem železniční trati Všetaty – Děčín – Pro­střední Žleb a její součástí budou přeložky inženýrských sítí, včetně od­vodnění Nádražní ulice. Zároveň dojde k úpravě všech stávajících napojení na silnici I/9, I/16, komunikace pro pěší, autobusové zastávky a opravě odvodnění silnice I/9, I/16 v úseku ulice Řípská – Na Malém Spořilově. Plány počítají s vybudováním nové kanalizace s DUN a odlučovačem ropných látek se zaústěním do říčky Pšovka. V tomto úseku (nyní označen jako I/9J) bude dále prove­dena i oprava asfaltové vozovky (ložné a obrusné vrstvy) na komunikaci.

Odhadovaná hodnota veřejné zakázky je 95 mil. Kč bez DPH. Realizace celé akce je rozvržena na dvě stavební sezony s tím, že pokud vše půjde podle plánu, pak uvedení stavby do provozu předpokládáme v roce 2025.

Print Friendly, PDF & Email