Hodnotící komise rozhodla o vítězi tendru na opravu cca tří kilometrů vozovky na Pražském okruhu (D0). Součástí rekonstrukce bude také vytvoření přejezdu středního dělícího pásu a prodloužení připojovacího pruhu, který usnadní nájezd vozidel na D0 ve směru od Barrandova.

Předmětem zakázky je oprava vozovky dálnice D0 v km 13,443 – 16,100 v obou směrech, včetně připojovacího pruhu v km 16,28 – 18,44 vpravo a přejezd středního dělícího pásu v km 16,160-16,290.

Stavba se dělí na dvě části. V první řadě půjde o rekonstrukci vozovky obou jízdních pásů stávající dálnice D0. V další fázi pak jde o fyzické rozšíření pravého jízdního pásu o 0,75 m na celkovou šíři zpevnění 11,5 m, což umožní v případě potřeby např. při rekonstrukcích, vedení dopravy v režimu 2+2 jízdní pruhy. Samotná rekonstrukce bude spočívat ve výměně asfaltobetonového krytu vozovky za cementobetonový na pravém i levém jízdním pásu od severního portálu Lochkovského tunelu až po mimoúrovňovou křižovatku Slivenec (EXIT 16), km 13,416 – 16,245. Diagnostický průzkum v tomto úseku prokázal, že vozovka vykazuje nehomogenní a místy sníženou únosnost. Lze konstatovat nedostatečné tloušťky hutněných asfaltových vrstev zejména s ohledem na skladbu konstrukce s nestmelenou podkladní vrstvou. Z toho důvodu byla navržena oprava formou částečné rekonstrukce s pokládkou nové dostatečně únosné podkladní vrstvy a nového cementobetonového krytu tak, aby byla vybudována dostatečně únosná konstrukce vozovky pro dané dopravní zatížení. To v těchto místech dosahuje aktuálně intenzity cca 50 tisíc aut denně, z toho cca 40% tvoří vozidla nad 3,5 t. Vzhledem k přítomnosti vrstvy štěrkopísku v podkladu se jako součást částečné rekonstrukce navrhuje také recyklace spodní podkladní vrstvy za studena na místech s cementem, k vytvoření dostatečně únosného podkladu pro následnou pokládku konstrukčních vrstev.

Stavba rovněž řeší prodloužení připojovacího pruhu v mimoúrovňové křižovatce Slivenec (EXIT16) ve směru D5, km 16,280 – 18,440, resp. rozšíření pravého jízdního pásu na šířku zpevnění 11,5 m. Toto prodloužení usnadní připojování vozidel od Barrandova, kdy je zde ve špičkách vysoká intenzita připojujících se vozidel. Úpravou tak dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v tomto úseku.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost SKANSKA a.s. s nabídkovou cenou 238,4 mil. Kč bez DPH a s dobou výstavby 30 týdnů, což je o 49 týdnů méně, než byla projektantem stanovená maximální doba provedení. Stavbu máme v plánu letos nejen zahájit, ale také uvést do provozu.

 

Print Friendly, PDF & Email