Další etapou pokračuje úprava vytížené světelné křižovatky na silnici I/16 u Řepova na Mladoboleslavsku. Práce se nyní přesouvají do severních partií křižovatky, blíže k průmyslové zóně.

V uplynulých týdnech stavba razantně pokročila. Pracovalo se převážně na frézování a pokládce asfaltových vrstev ve střední části křižovatky, v jízdním pásu ve směru od Mladé Boleslavy na Židněves. V tomto směru byl zároveň zcela zrekonstruován chodník podél silnice, včetně povrchu zdejší autobusové zastávky. Na chodníku byla položena nová zámková dlažba. Na této straně křižovatky se rovněž buduje nový systém odvodnění.

Hlavním cílem celé akce je zkapacitnění stávající průsečné světelné křižovatky silnic I/16 a místní komunikace u obce Řepov a zároveň oprava vozovky silnice I/16 v těchto místech. Celková délka upravovaného a opravovaného úseku je 360 m. Každý den tudy projede na 17 tisíc vozidel, z toho nákladní doprava tvoří cca 16%.

Zkapacitnění křižovatky bude docíleno prodloužením připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav, který je vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení. Dále bude prodloužen připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Jičín, což povede k rozšíření vozovky a úpravě přilehlého příkopu. Podél rozšíření komunikace bude nutné provést přeložku stávajícího kabelu CETIN. Silnice mezi křižovatkou a průmyslovou zónou Plazy je po obou stranách lemována ocelovými svodidly, která budou v rámci rekonstrukce vyměněna za nová. Obnoveno a upraveno bude nakonec také vodorovné a svislé dopravní značení. Zároveň dojde k seřízení intervalů na semaforech, podle aktuální dopravní situace.

Doprava je v místě stavby částečně omezena, rychlost je zde snížena na 50 km/h maximálně. Jak z průmyslové zóny, tak od Řepova je nadále možné odbočit pouze vpravo. Pro směr vlevo jsou motoristé naváděni provizorní dopravním značením závlekem do míst blízkých okružních křižovatek, přes které se dostávají do příslušného směru.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost SaM silnice a mosty a.s., která provede práce za nabídkovou cenu 19,41 mil. Kč bez DPH. Uvést celý úsek do provozu plánujeme v červnu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email