Právě v těchto dnech vrcholí výběrové řízení na zhotovitele dostavby dálnice D7 v úseku Slaný-západ až Kutrovice. Trasu dlouhou více než tři a čtvrt kilometru bychom chtěli dostavět do dvou let.

Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 29. 1. 2024. Kvůli dodatečným dotazům uchazečů byl ale termín prodloužen a nakonec vypršel 3. 5. 2024. Podáno bylo šest nabídek v cenovém rozmezí od 532,38 do 685,96 mil. Kč (bez DPH). Odhadovaná cena veřejné zakázky přitom činí 828,40 mil. Kč (bez DPH). Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení.

Silnice I/7 představuje důležitou spojnici Prahy s prů­myslovou aglomerací Lounska a Chomutovska. V současné době jde v předmětném úseku o dvoupruhovou komunikaci, která tvoří polovinu budoucí dálnice.

Počátek hlavní trasy s délkou 3 350 m je v km 24,35, kde se napojuje na předchozí úsek MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ. Konec úpravy se nachází v km 27,70, kde na něj navazuje úsek D7 Kutrovice – Panenský Týnec.

Stávající silnice I/7 bude během výstavby roz­šířena v počátečním úseku (před odklo­nem do nové stopy u Lotouše) délky 1810 m na směrově dělený čtyřpruh. Poloha nového pravého jízdního pásu ve směru na Louny je umístěna ke stávajícímu tak, že směrové a výš­kové parametry současné poloviny čtyřpruhu zů­stávají zachovány.

Součástí stavby je 5 mostů, z nichž 3 budou zcela nové a další dva mosty pro­jdou rekonstrukcí. Kromě toho bude postavena jedna 600 m dlouhá protihluková stěna u obce Lotouš, dále budou zbudovány přeložky inženýrských sítí, doprovodných komunikací, polních cest a dalších souvisejících objektů.

Na budoucí trase dálnice v tomto úseku právě probíhá záchranný archeologický výzkum. Po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem pak bude následovat samotné zahájení stavby, kterou plánujeme uvést do provozu v roce 2026.

Print Friendly, PDF & Email