Práce na zkapacitnění vytížené světelné křižovatky na silnici I/16 u Řepova na Mladoboleslavsku pokračují podle stanoveného harmonogramu. Stavba i nadále omezuje dopravu v místě pouze částečně. Úplné zprovoznění křižovatky plánujeme příští měsíc.

Stavba se přibližuje každým dnem k cíli. Aktuálně probíhá osazení prostoru křižovatky novými sloupy pro semafory a tento týden proběhne jejich kompletování a testování. Pracuje se na chodnících, pokládají obrubníky, nahrazují se staré uliční vpusti novými a vše se připravuje na pokládku asfaltových vrstev v severní polovině křižovatky, tedy vpravo směr Mladá Boleslav. Následovat bude instalace nových svodidel, práce na krajnicích, či na vodorovném dopravním značení.

Hlavním cílem celé akce je zkapacitnění stávající průsečné světelné křižovatky silnic I/16 a místní komunikace u obce Řepov a zároveň oprava vozovky silnice I/16 v těchto místech. Celková délka upravovaného a opravovaného úseku je 360 m. Každý den tudy projede na 17 tisíc vozidel, z toho nákladní doprava tvoří cca 16%.

Zkapacitnění křižovatky bude docíleno prodloužením připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav, který je vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení. Dále bude prodloužen připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Jičín, což povede k rozšíření vozovky a úpravě přilehlého příkopu. Podél rozšíření komunikace bude nutné provést přeložku stávajícího kabelu CETIN. Silnice mezi křižovatkou a průmyslovou zónou Plazy je po obou stranách lemována ocelovými svodidly, která budou v rámci rekonstrukce vyměněna za nová. Obnoveno a upraveno bude nakonec také vodorovné a svislé dopravní značení. Zároveň dojde k seřízení intervalů na semaforech, podle aktuální dopravní situace.

Doprava je v místě stavby pouze částečně omezena a upravena přechodným dopravním značením, rychlost je zde snížena na 50 km/h maximálně. Prosíme všechny motoristy o trpělivost a ohleduplnost nejen k ostatním účastníků silničního provozu, ale také k pracovníků stavby.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost SaM silnice a mosty a.s., která provádí práce za nabídkovou cenu 19,41 mil. Kč bez DPH. Uvést celý úsek do provozu plánujeme v první půlce června.

Print Friendly, PDF & Email