Krajský úřad Kraje Vysočina vydal územní rozhodnutí pro stavbu 13,1 km dlouhé přeložky silnice I/38 mezi Jihlavou a Stonařovem. Jde o významný dílčí úspěch v přípravě stavby, jejímž hlavním smyslem je zajistit větší bezpečnost silničního provozu. Díky tomu, že plánovaná komunikace odvede dopravu mimo zastavěné území, dojde zároveň k zlepšení životních podmínek obyvatel v této oblasti.

Po silnici I/38 projede mezi Jihlavou a Stonařovem denně bezmála 9 tisíc vozidel, z toho cca čtvrtinu tvoří nákladní doprava. Vedle vnitrostátního významu má i značný me­zistátní charakter. Její regionální funkce spočívá v na­pojení na dálnici D1 u Jihlavy. Pro řidiče slouží také jako alternativa pro spojení mezi Prahou a Vídní.

Plánovaná přeložka dvoupruhového směrově nerozděleného úseku I/38 je dlouhá 13 106 m. Její trasa vede severojižním směrem, západně od současné silnice I/38.

Začátek přeložky navazuje na jihozápadní obchvat Jihlavy, který byl postaven v polovičním profilu výhle­dové čtyřpruhové komunikace. Také proto je napojení plánované přes novou mimo­úrovňovou křižovatku MÚK Jihlava–jih. Ta propojuje přeložku silnice I/38 se stávající silnicí I/38. Hlavní trasa prochází prostorem křižovatky v její horní úrovni po mostě.

Za MÚK Jihlava–jih pokračuje hlavní trasa nad údolím řeky Jihlávky. Pro minimalizaci rozsahu případného násypu je v tom­to místě navržena mostní galerie délky 142 m. V km 14,260 přechází trasa dalším mostem přes sníženinu s místní komunikací. Navazující údolí s bezejmenným vodním to­kem překoná přeložka opět po mostě. Trasa dále míjí od západu obec Rančířov a v km 15,490 přechází po mostu údolí toku Okrouhlík i s polní cestou. Následně obchází od západu obec Čížov. V km 16,467 je umís­těn most přes přeložku polní cesty a v km 17,420 most přes Popický potok.

Trasa se dále přibližuje k obci Vílanec. V blízkém násypu vznikne propustek, který umožní průchod k místnímu sportovnímu hřišti. V km 18,858 podchází trasa přeložky pod mostem silnici III/03830.

Východně od obce Loučky překonává přeložka po mostu údolí Loučského potoka s polní cestou. Trasa poté míjí místní část Beranovec, za kterou dále překlenuje mostem údolí Loveckého potoka. Následně mírným zářezem pokračuje polní krajinou západně od obce Suchá a dostává se k obci Stonařov.

Západně od ní je v km 24,392 umístěna mimoúrovňo­vá křižovatka MÚK Stonařov. Křižovatka deltovitého tvaru napojuje silnici II/402 vedenou v nadjezdu. Kři­žující silnice II/402 bude v délce cca 400 m upravena. V návaznosti na MÚK Stonařov je navržena i přeložka silnice II/403 v délce cca 980 m s jedním mostním objektem. Doprava směřující po této komunikaci na silnici I/38 tak nebude muset zajíždět do Stonařova.

Za obcí se přeložka přibližuje k trase stávající I/38 a dvěma mosty přechází přes údolí Farského a Otín­skeho potoka. V mírném zářezu a poté násypu míří k severnímu okraji lesa Březí, kde je v km 26,360 úsek ukončen. Způsob napojení na současnou I/38 přitom závisí na přípravě navazujícího úseku. Buď bude pře­ložka provizorně připojena na stávající silnici I/38, nebo bude plynule navazovat následující úsek přelož­ky, kterým by byl zamýšlený obchvat Dlouhé Brtnice.

Součástí projektu je 13 mostů, 2 nadjezdy, 2 mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn. Předpokládaná cena díla je 2964,80 mil. Kč bez DPH. Odhadované zahájení výstavby je v roce 2030 a její dokončení v roce 2032. Příprava bude pokračovat provedením průzkumů a zpracováním dokumentace pro provedení stavby.

Print Friendly, PDF & Email