V průběhu dnešního dne uvedeme do provozu v režimu předčasného užívání stavby první stavební objekt v hlavní trase JV obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/38. Jedná se o okružní křižovatku propojující stávající silnici I/38 s trasou JV obchvatu u Highland sportu. V budoucnu by tato křižovatka měla propojit také JV obchvat silnice I/38 s JZ obchvatem silnice I/34. 

V listopadu a první polovině prosince se s ohledem na aktuální klimatické podmínky pracovalo na pozemní komunikaci hl. trasy, kde probíhaly zemní práce v podobě výkopu zářezu, provádění násypu, pracovalo se na odvodnění komunikace realizací její drenáže a propustků. Zahájili se práce na MÚK Termisivy a v rámci MÚK Skala již proběhla betonáž základů mostních opěr mostu, který bude součástí předmětné mimoúrovňové křižovatky. Mimo tohoto mostního objektu se pracovalo na dalších 6 mostech. Dokončena byla i výstavba mostního provizoria přes řeku Sázavu, které nám zpřístupní pravý břeh řeky pro založení a betonáž posledního z pilířů mostu přes údolí Sázavy a 2 železničních tratí. V již přesypaném podchodu pro pěší pod silnici I/38 v blízkosti nové okružní křižovatky byl položen podkladní beton uvnitř turbosideru a vně byly postaveny navazujíc gabionové zdi.

Aktuálně jsou veškeré práce na obchvatu přerušeny s tím, že v průběhu ledna budou práce pokračovat v rámci stavebních objektů, kde to umožní aktuální klimatické podmínky ve vztahu k realizovaným technologiím.

Print Friendly, PDF & Email