V prosinci 2020 jsme podali na Odbor územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Kraje Vysočina žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby I/19 Starý Pelhřimov obchvat. Na základě této žádosti bylo v květnu 2021 zahájeno územní řízení. Momentálně již proběhla lhůta pro podání námitek ze strany dotčených účastníků řízení a vydání územního rozhodnutí tak očekáváme v průběhu prázdninových měsíců tohoto roku. 

Nová přeložka silnice I/19 v délce 1570 metrů je plánovaná jako směrově nerozdělená komunikace kategorie S 11,5/90, která bude obcházet Starý Pelhřimov v jeho severní části a je vedena od západu k východu. Součástí stavby budou mimo jiné 2 mostní objekty pod silnicí, 1 mimoúrovňová křižovatka nebo 2 protihlukové stěny v celkové délce 318 metrů. Stavba přinese lokálně zklidnění dopravy v obci Starý Pelhřimov, snížení hluku a míry výfukových zplodin a zvýší bezpečnost obyvatel, zejména chodců. Naopak řidičům nová přeložka poskytne plynulejší jízdu. Ve vztahu k navrhovaným parametrům silnice bude pro ně cestování také zároveň bezpečnější.


V širším kontextu patří obchvat Starého Pelhřimova do souboru staveb na silnici I/19, jako je již zprovozněný obchvat obce Kámen nebo budovaný obchvat Chýnova, které mají přispět k lepšímu propojení Jihočeského kraje a Kraje Vysočina a také k bezpečnějšímu propojení dálnice D3 a D1 mezi Táborem a Humpolcem za současné eliminace negativních vlivů na občany obcí podél této komunikace.

V současné době plánujeme zahájení stavby v předpokládané ceně 195,37 mil. Kč bez DPH v průběhu roku 2024 samozřejmě v závislosti na dalším postupu přípravy stavby.  

 

 

Print Friendly, PDF & Email