4 nabídky na zhotovitele opravy silnice I/34 ve 2731 metrů dlouhém úseku severovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu jsme obdrželi v rámci veřejného výběrového řízení. Aktuálně probíhá hodnocení jednotlivých nabídek v souladu s požadavky zadávací dokumentace.

Diagnostika vozovky ukázala, že její opotřebení odpovídá jejímu stáří (výstavba 2003). Byly zaznamenány poruchy jako počínající hloubková koroze, trhliny podélné i mozaikové, velké množství příčných trhlin, vysprávek, místy se začínají vyjíždět koleje.

Hlavním předmětem připravené stavby je oprava povrchu vozovky silnice I/34 v celé šířce dvou průběžných jízdních pruhů a zpevněných krajnic. V celém úseku SV obchvatu bude provedena obnova tří hutněných asfaltových vrstev (mimo most ev.č. 34-043) a lokální ošetřením trhlin na odfrézovaném povrchu podkladní vrstvy. Kde to bude aktuální stav vyžadovat, bude provedena i sanace této podkladní vrstvy. Pracovat se bude rovněž na úpravě stávajících ploch dlážděných ostrůvků a odvodňovacího proužku z betonové dlažby u okružní křižovatky (ul. Žižkova). Opravou projdou římsy na mostě přes biokoridor a římsy jednotlivých propustků pod komunikací. Ty budou vyčištěny stejně jako stávající uliční vpusti podél obrubníků v zastavěném území a na okružní křižovatce. V úseku bez obrub bude provedena obnova stávajících nezpevněných krajnic na obou stranách. Dojde k doplnění svodidel, obnově vodících sloupků i vodorovného dopravního značení. 

Oprava je plánovaná po jednotlivých úsecích silnice s rozvržením do  několika etap, aby se mohlo pracovat za provozu při zachování provozu na silnici I/34. V místě probíhajících prací je plánovaný kyvadlový provoz řízený semafory. Zahájení opravy je závislé na časovém postupu probíhajícího výběrového řízení.

 

 

Print Friendly, PDF & Email