Vybrali jsme zhotovitele realizace protihlukových opatření na severovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/34. Ze 2 uchazečů o zakázku jsme vybrali společnost Skanska a.s., která ji bude realizovat 58,49 mil. Kč bez DPH. Smluvní doba pro uvedení do provozu byla stanovena na 18 týdnů. V celém 2,7 kilometrů dlouhém úseku obchvatu mezi ulicí Masarykova a Žižkova na 5 úsecích PHS, které se budou realizovat z původně 7 plánovaných úseků. PHS v úsek 6 nebude realizována po domluvě s městem a majitelem dotčených pozemků a PHS v úseku 2 z důvodu plánované výstavby řadových garáží.

Plánovaná úprava protihlukových stěn v řešených úsecích vychází z měření hluku z dopravy a z výsledků zpracované akustické studie, která řeší stavební úpravu tak, aby zajistilo dodržení hygienických limitů hluku v denní i v noční době ve výhledu dalších 2 desítek let. V některých úsecích dojde k demolici stávajících stěn, v úseku 7 také k demolici cihlového plotu. V dalších úsecích budou stěny prodlužovány a navyšována jejích výška a rovněž výstavba nové stěny v úseku 3, přičemž ve všech úsecích musí PHS splňovat kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2.

Stavbu plánujeme zhotoviteli předat v pondělí 26.9.2022. Práce jsou plánované za provozu s lokálním omezením při krajnici a části pravého jízdního pruhu SV obchvatu ve směru od ulic Pražská-Masarykova.

Print Friendly, PDF & Email