Připravuje opravu silnice I/34 na průtahu Humpolcem. V rámci veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby jsme obdrželi celkem 6 nabídek a aktuálně probíhá jejich hodnocení s ohledem na podmínky stanovené zadávací dokumentací. Opravou projde téměř celý úsek silnice I/34 v intravilánu města Humpolce, tj. na ulici Okružní. Mimo město je to pak velmi krátký úsek mezi koncem/začátkem města a křižovatkou se silnicí III/03418 (směr na obec Vilémov) včetně této křižovatky. Provedená diagnostika ukázala, že stávající vozovka vykazuje řadu poruch v podobě řady trhlin, vysprávek nebo značně poškozených okrajů vozovky.

Hlavním cílem stavební akce je oprava povrchu vozovky silnice v celkové délce 1351 metrů, a to v celé šířce jízdního pásu, tj. dvou průběžných jízdních pruhů a zpevněných krajnic. Z tohoto důvodu bude provedena výměna dvou hutněných asfaltových vrstev s lokálními opravami na odfrézovaném povrchu. Ve vytypovaných úsecích bude nutné provést sanaci okrajů vozovky v šířce 1,5m od okraje vozovky, která spočívá ve výměně všech tří asfaltových vrstev a jedné podkladní nestmelené vrstvy. Upravovat se budou také plochy stávajících dlážděných ostrůvku z kamenných kostek a dlažba vnitřního prstence okružní křižovatky. Dojde na vyčištění odvodnění komunikace a v úseku bez obrub k obnově nezpevněných krajnic. Obnovou projde také vodorovné dopravní značení.

Stavební práce na silnici I/34 plánujeme realizovat za provozu při zachování tranzitní i místní dopravy. Provoz v dílčích pracovních úsecích o délce do 450 metrů bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu. Předpokládaný termín uvedení opraveného úseku do provozu je 13 týdnů od zahájení prací. Momentálně je termín zahájení opravy závislý na dalším průběhu výběrového řízení a jednání s vybraným zhotovitelem. Nicméně opravu bychom rádi zahájili v průběhu 3. čtvrtletí 2022.

Print Friendly, PDF & Email