Připravujeme výškovou s měrovou úpravu silnici I/34 v délce 1 840 metrů, která u Jitkova nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost a plynulost silničního provozu, ani platným technickým předpisům a normám.  Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina vydal rozhodnutí stran zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA , ve kterém zatím nepravomocně rozhodl, že připravovaná stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude tedy dále posuzován podle uvedeného zákon. Souběžně připravujeme stavební dokumentaci ve stupni DÚR, abychom v 1. polovině roku 2022 požádali o vydání územního rozhodnutí k umístění této stavby. 

Hlavním účelem přeložky silnice I/34 je proto odstranění nevyhovujících směrových oblouků o poloměrech cca 77 m, resp. 114 m, a také nebezpečné odsazené stykové křižovatky se silnicemi III/3508 a III/34529 (propojující Jitkov a Střížov), která bude nově nahrazena čtyřramennou okružní křižovatkou. Rovněž výškové řešení stávající trasy není optimální pro vedení silnice I. třídy. V úseku se nachází poměrně prudké stoupání k horizontu a poté i prudké klesání k údolí Jitkovského potoka. To vše přes vypuklý výškový oblouk o poloměru cca 1500m, vyhovujícímu pouze návrhové rychlosti 60 km/h. Díky provedení směrové a výškové úpravy silnice, a také zřízením přídatného pruhu pro pomalá vozidla ve směru na Havlíčkův Brod, dojde k výraznému zlepšení plynulosti provozu (odpovídající navrhovaná rychlost min. 80 km/h dle platné normy), snížení poměrně silné nehodovosti, k níž v tomto úseku silnice z popsaných nevyhovujících důvodů dochází a tedy současně zvýšení bezpečnosti dopravy ve sledovaném úseku.

 

Print Friendly, PDF & Email