Ve středu 23.6. 2021 zahajujeme opravu silnice I/34 od Ždírce nad Doubravou až na hranici s Pardubickým krajem. Celkem opravíme 3,2 km povrchu vozovky, která má již v tomto úseku řadu poruch. Provedená diagnostika ukázala rozpad vozovkových vrstev, lokální poruchy podloží nebo zhoršené odvodnění a vozovka je v podstatě na konci její životnosti. Cílem opravy je tak zlepšení jejího technického stavu, zkvalitněni povrchu komunikace a celkově i prodlouženi životnosti vozovky. Práce provede společnost Skanska a.s., která ze 6 uchazečů o nabídla v rámci veřejného výběrové řízení nejvýhodnější ekonomickou nabídku.

Plošná oprava silnice I/34 začíná cca. 170 m před koncem města Ždírec n. /D. a přes Kohoutov a Benátky pokračuje až na hranici Kraje Vysočina s Pardubickým krajem. Oprava bude v souladu s výsledky diagnostiky prováděna odfrézováním asfaltové obrusné a ložní vrstvy vozovky a následnou pokládkou dvou nových vrstev v odpovídajících tloušťkách. V předem stanovených částech vozovky a v částech určených kontrolou po odfrézování bude nutné vozovku sanovat (odstranění podkladních vrstev vozovky, výměna aktivní zóny).
Kromě vlastní opravy vozovky bude provedena také oprava nezpevněných krajnic, pročištění silničních příkopů, či výměna nebo doplnění silničních ocelových svodidel (vybavena vodícími odrazkami). Pročištěny budou trubní propustky pod silnicí I/34 (6 ks) a též propustky pod sousedními sjezdy, u nichž budou navíc stávající kolmá čela nahrazena z důvodu bezpečnosti silničního provozu šikmými čely (prefabrikovanými či dlážděnými). V rámci stavby bude obnoveno vodorovné dopravní značení (mimo obce zvučící v plastu) a případně doplněno či upraveno stávající svislé dopravní značení. Dojde i na výměnu a doplnění směrových silničních sloupků (pružné ploché plastové). 

Abychom všechny tyto práce mohli provést, bude třeba silnici I/34 v opravovaném úseku zcela uzavřít a tranzitní dopravu převést obousměrně na značenou objízdnou trasu po silnici I/37 na Trhovou Kamenici a dále po silnici II/343 na Hlinsko, kde se opět napojí na silnici I/34.
Zvláštní obousměrná objízdná trasa je pak určena pro autobusovou dopravu ve směru na Krucemburk a dále po silnici III. třídy s napojením na opravovanou silnici I/34 před Hlinskem. Obě trasy jsou vyznačené na letáku níže.

S úplnou uzavírkou opravovaného úseku silnice I/34 musí řidiči počítat až do začátku nového školního roku.

Print Friendly, PDF & Email