Požádali jsme o vydání stavebního povolení pro stavbu „I/37 hranice kraje – Ždírec nad Doubravou“.  Na základě provedené diagnostiky silnice I/37 v úseku od hranice s Pardubickým kraje po Vojanův Městec (oprav úseku Ždírec n./D.-Vojanův Městec je rovněž ve fázi přípravy) byla zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, přičemž správní řízení k jeho vydání momentálně probíhá.

Připravovaná oprava tak reaguje na zjištěný stav komunikace provedenou diagnostikou s cílem zkvalitnění povrchu vozovky a prodloužení její životnosti. Oprava se bude týkat cca 6400 metrů komunikace od křižovatky silnic I/37 a I/34 ve Ždírci n./D po hranici Kraje Vysočina s Pardubickým krajem v km 83,6 staničení komunikace. Nepřímo navazuje na opravu komunikace I/34 mezi Ždírcem n./D. a hranicí s Pardubickým krajem, kterou jsme realizovali v roce 2021. 

Stavba prochází převážně extravilánem a intravilánem obce Údavy a částečně Ždírcem nad Doubravou. Z šířkového hlediska bude provedena homogenizace celého úseku. Komunikace bude po rekonstrukci odpovídat kategorii S 7,5. Šířka jízdních pruhů bude 3 metry. V obcích Údavy a Ždírec nad Doubravou budou mít jízdní pruhy šířku 3,25 metrů. V rámci stavby dojde k obnově asfaltových vrstev, sanacím ulámaných okrajů vozovky i rekonstrukci nezpevněných krajnic. V rámci odvodnění komunikace budou pročištěny silniční příkopy a stávající propustky, které budou případně upraveny. Před i za propustkem v km 85,827 (na průtahu obcí Údavy) je navržena nová opěrná zeď.

Samostatný stavební objekt představuje most ev.č. 37-042, který převádí silnici I/37 přes Dlouhý potok. Před mostem budou svahy násypového tělesa vyztuženy geomřížemi. Na mostě bude provedena výměna vozovkového souvrství, zálivky kolem říms, nové těsnění dilatačních a pracovních spár. Novou protikorozní ochranu dostanou svodidla a zábradlí. Lokálně sanovány budou obrubníky říms.

Opravu plánujeme provést za úplné i částečné uzavírky komunikace s předpokládanou dobou realizace 4 měsíce. Momentálně připravujeme veřejné výběrové řízení na zhotovitele. V závislosti na časovém postupu v této předrealizační fázi přípravy předpokládáme zahájení stavby v 2. polovině tohoto roku.

Bohužel jsme museli zrušit zadávací řízení na zhotovitele stavby “I/34 Jitkov-Ždírec n. Doubravou, oprava komunikace” a její realizaci přesunout na rok 2023. Předmětnou stavbu není možné s ohledem na šířku vozovky v opravovaném úseku realizovat jinak než za úplné uzavírky s převedením dopravy na objízdné trasy. Z důvodu souběhu dalších stavebních akcí na Havlíčkobrodsku a Žďársku a za účelem zajištění požadované dopravní obslužnosti a bezpečnost provozu v daném regionu Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nevydá pro tento rok a pro tuto stavbu souhlas s objízdnou trasou z důvodu souběhu dalších staveb.

 

 

Print Friendly, PDF & Email